حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی

قانون جذب ، راز قانون جاذبه ۲ – قانون های جذب

مقدمه - قانون های جذب - علت و معلول - قانون ذهن - عینیت یافتن ذهنیات - رمز موفقیت

جهان آفرینش بر پایه نظمی بزرگ استوار است. قوانینی الهی ، متقن و خلل ناپذیر بر سراسر کائنات حاکم است. قانون جذب خواسته ها و آرزوها نیز بر پایه قوانینی خاص عمل می کند. بکارگیری آگاهانه این قوانین و دانستن آنها کلید پیروزی ، کامیابی و بهره بردن از این راز بزرگ زندگی است.
قانون جذب بر اساس قوانینی تبیین می شود و عمل می کند. برای استفاده کاربردی و عملی از این قانون و راز بزرگ زندگی ، در گام نخست آشنایی ، درک و فهم این قوانین لازم و ضروری است. این قوانین به ما می گویند که جذب خواسته ها و آرزوها چگونه انجام می شود.
همه علت ها و معلول ها ذهنی هستند. افکار شما تبدیل به واقعیت می شوند. افکار شما آفریننده اند. شما تبدیل به …

1 528
Law of attraction. Secret ، قوانین کائنات
Law of attraction

قانون جذب

راز قانون جاذبه

جذب خواسته ها و آرزوها

قسمت دوم

قانون های جذب

Law of attraction

 

 

همیشه درباره چیزهایی فکر کنید که واقعا طالب آن هستید و از فکر کردن درباره چیزهایی که خواستار آن نیستید اجتناب کنید.
قانون های جذب

قانون جذب فلسفه ای است که نشان می دهد افکار مثبت ، نتایج مثبتی را در زندگی فرد ایجاد می کنند ، در حالی که افکار منفی ، نتایج منفی را به همراه می آورند. قانون جذب بر اساس این باور است که افکار نوعی انرژی هستند و انرژی مثبت ،  موفقیت را در همه زمینه های زندگی ، از جمله سلامتی ، امور مالی و روابط جلب می کند. رمز موفقیت. قوانین کائنات. جذب ثروت.

راز قانون جاذبه - قوانین کائنات. رمز موفقیت

جهان آفرینش بر پایه نظمی بزرگ استوار است. قوانینی الهی ، متقن و خلل ناپذیر بر سراسر کائنات حاکم است. قانون جذب خواسته ها و آرزوها نیز بر پایه قوانینی خاص عمل می کند. بکارگیری آگاهانه این قوانین و دانستن آنها کلید پیروزی ، کامیابی و بهره بردن از این راز بزرگ زندگی است.

قانون جذب بر اساس قوانینی تبیین می شود و عمل می کند. برای استفاده کاربردی و عملی از این قانون و راز بزرگ زندگی ،  در گام نخست آشنایی ، درک و فهم این قوانین لازم و ضروری است. این قوانین به ما می گویند که جذب خواسته ها و آرزوها چگونه انجام می شود.

قانون علت و معلول

هر چیز به دلیلی رخ می دهد. برای هر علتی معلولی هست. و برای هر معلولی یا علت های بخصوصی وجود دارد. چه از آنها اطلاع داشته باشید چه نداشته باشید. چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد. جذب ثروت.

علت و معلول. قانونهای جذب
قانون علت و معلول:
هر چیز به دلیلی رخ می دهد. برای هر علتی معلولی هست.
چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد.
قانون ذهن

همه علت ها و معلول ها ذهنی هستند. افکار شما تبدیل به واقعیت می شوند. افکار شما آفریننده اند. شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره آن بیشتر فکر می کنید.

همیشه درباره چیزهایی فکر کنید که واقعا طالب آن هستید و از فکر کردن درباره چیزهایی که خواستار آن نیستید اجتناب کنید.

قانون عینیت یافتن ذهنیات

دنیای پیرامون شما تجلی فیزیکی دنیای درون شماست. کار اصلی شما در زندگی این است که زندگی مورد علاقه خود را در درون خود خلق کنید.

 زندگی ایده آل خود را با تمام جزئیات آن مجسم کنید و این تصویر ذهنی را تا زمانی که در دنیای پیرامون شما تحقق پیدا کند حفظ کنید. جذب ثروت.

قانون رابطه مستقیم

زندگی بیرون شما بازتاب زندگی درونی شماست. بین طرز فکر و احساسات درونی شما از یک طرف و عملکرد و تجارب بیرونی شما از طرف دیگر رابطه مستقیم وجود دارد. رمز موفقیت. 

قانون باور

هر چیزی را که عمیقا باور داشته باشید برایتان به واقعیت بدل می شود. شما آنچه را که می بینید ، باور نمی کنید بلکه آن چیزی را می بینید که قبلا به عنوان یک باور انتخاب کرده اید. پس باید باور های محدود کننده ای را که مانع موفقیت شما هستند شناسایی کنید و آنها را از بین ببرید.

قانون باور
قانون باور:
هر چیزی را که عمیقا باور داشته باشید برایتان به واقعیت بدل می شود.
باور های محدود کننده ای را که مانع موفقیت شما هستند شناسایی کنید و آنها را از بین ببرید.
قانون ارزش ها

نحوه عملکرد شما همیشه با زیربنایی ترین ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است. قوانین کائنات. قوانین روحانی و معنوی هستی.

آنچه براستی ارزش هایی را که واقعا به آن اعتقاد دارید بیان می کند ادعاهای شما نیست بلکه گفته ها ، اعمال و انتخاب های شما به ویژه در هنگام ناراحتی و عصبانیت است.

قانون انگیزه

هر چه می گویید یا انجام می دهید از تمایلات درونی ، خواسته ها و غرایز شما سرچشمه می گیرد. جذب ثروت.

این کار ممکن است بصورت خودآگاه و ناخودآگاه انجام شود.

رمز موفقیت دو چیز است
  • تعیین اهداف و برنامه ریزی برای آنها.
  • مشخص کردن انگیزه ها.
قانون فعالیت ذهن ناخودآگاه

ذهن ناخودآگاه شما موجب می شود همه گفته ها و اعمالتان مطابق با الگویی انجام پذیرد که با تصویر ذهنی و باورهای زیر بنایی شما هماهنگ است.

ذهن ناخودآگاه شما بسته به اینکه چگونه آنرا برنامه ریزی کنید ، می تواند شما را به پیش ببرد و یا از پیشرفت باز دارد.

ذهن ناخودآگاه. رمز موفقیت و جذب ثروت
قانون فعالیت ذهن ناخودآگاه:
ذهن ناخودآگاه شما بسته به اینکه چگونه آنرا برنامه ریزی کنید ، می تواند شما را به پیش ببرد و یا از پیشرفت باز دارد.
قانون انتظارات

اگر با اعتماد به نفس انتظار وقوع چیزی را داشته باشید در جهان پیرامونتان امکان وقوع پیدا می کند.

شما همیشه هماهنگ با انتظاراتتان عمل می کنید و انتظارات شما بر رفتار و طرز برخورد اطرافیانتان تاثیر می گذارد. رمز موفقیت. 

قانون تمرکز

هر چیزی که ذهن خود را به آن مشغول سازید در زندگی واقعیت پیدا می کند.

هر چیزی که روی آن تمرکز کنید و مرتبا به آن فکر کنید در زندگی واقعی شکل می گیرد و گسترش پیدا می کند. بنابراین باید فکر خود را بر چیزهایی متمرکز کنید که در زندگی واقعا طالب آن هستید.

تمرکز و هدف ، رمز موفقیت
قانون تمرکز:
هر چیزی که ذهن خود را به آن مشغول سازید در زندگی واقعیت پیدا می کند.
قانون عادت

حداقل ۹۵% از کارهایی که انجام می دهید از روی عادت است. خواه عادت های مفید و خواه عادت های مضر.

شما می توانید عادت هایی را که موفقیتتان را تضمین می کند در خود پرورش دهید. به این صورت که تا هنگامی که رفتار مورد نظر به صورت اتوماتیک و غیر ارادی انجام نشوند ، تمرین و تکرار آگاهانه و مدام آنرا ادامه دهید. قوانین کائنات. قوانین روحانی و معنوی هستی و آفرینش.

قانون جذب

شما مرتبا افکار ، ایده ها و موقعیت هایی را که با افکار غالب شما هماهنگ هستند به خود جذب می کنید. خواه افکار منفی خواه افکار مثبت.

شما می توانید بهتر از اینکه هستید باشید. ثروتمند تر از اکنون باشید و توانایی های بیشتری داشته باشید. چون می توانید افکار غالب خود را تغییر دهید.

قانون انتخاب

زندگی شما نتیجه انتخاب های شما تا این لحظه است. قانون های جذب.

چون همیشه در انتخاب افکار خود آزاد هستید ، کنترل کامل زندگی تان و تمامی آنچه برایتان اتفاق می افتد در دست شماست.

قانون تفکر مثبت

برای موفقیت و شادی در تمام جنبه های زندگی تفکر مثبت امری ضروری است. شیوه تفکر شما نشان دهنده ارزش ها ، اعتقادات و انتظارات شماست. جذب ثروت.

قانون تغییر

تغییر غیر قابل اجتناب است و چون با دانش روز افزون و تکنولوژی رو به پیشرفت هدایت می شود با سرعتی غیر قابل قیاس با گذشته در حال حرکت است. کار شما این است که استاد تغییر باشید نه قربانی آن.

تغییر و تحول ، قوانین کائنات. قانون های جذب
قانون تغییر:
تغییر غیر قابل اجتناب است.
کار شما این است که استاد تغییر باشید نه قربانی آن.

رمز موفقیت. 

قانون کنترل

این که تا چه حد در مورد خودتان مثبت فکر می کنید ، بستگی به این دارد که فکر می کنید تا چه حد زندگی تان را تحت کنترل دارید.

سلامتی ، شادی و عملکرد عالی از طریق کنترل کامل افکار ، اعمال و شرایط پیرامونتان به وجود می آید .

قانون مسئولیت

هر جا که هستید و هر چه که هستید ، بخاطر آن است که خودتان اینطور خواسته اید. مسئولیت کامل آنچه که هستید ، آنچه که بدست آورده اید و آنچه که خواهید داشت بر عهده خود شماست. قوانین کائنات.

قانون پاداش

عالم در نظم و تعادل کامل به سر می برد. شما همیشه پاداش کامل اعمالتان را می گیرید. همیشه از همان دست که می دهید از همان دست می گیرید. اگر از عالم بیشتر دریافت می کنید به این دلیل است که بیشتر می بخشید. قوانین کائنات. قوانین روحانی و معنوی هستی و آفرینش.

قانون خدمت

پاداش هایی که در زندگی می گیرید با میزان خدمت شما به دیگران رابطه مستقیم دارد. هر چه بیشتر برای بهبود زندگی و سعادت دیگران کار و مطالعه کنید و تواناییهای خود را افزایش دهید ، در عرصه های مختلف زندگی خود نیز پیشرفت بیشتری به دست می آورید.

جذب ثروت ، پاداش عمل و ذهن ناخودآگاه ، قوانین کائنات
قانون تاثیر تلاش:
همه امیدها ، رویاها ، هدف ها و آرمان های شما در گرو سخت کوشی شماست.
هر چه بیشتر تلاش کنید ، بخت و اقبال بهتری پیدا می کنید.
هیچ راه میانبری وجود ندارد.
قانون تاثیر تلاش

همه امیدها ، رویاها ، هدف ها و آرمان های شما در گرو سخت کوشی شماست. هر چه بیشتر تلاش کنید ، بخت و اقبال بهتری پیدا می کنید. هیچ راه میانبری وجود ندارد. رمز موفقیت.  جذب ثروت.

مشاهده فیلم راز قانون جاذبه – دوبله فارسی

 

بیشتر بخوانید:
نمادهای شانس و خوش شانسی 2 - نعل اسب، چشم نظر، پای خرگوش

 

منبع قوانین روحانی کائنات فیلم مستند راز قانون جاذبه کانال آپارات حکمت کهن
1 نظر
  1. سارا عبدی می گوید

    مطلب مفید و جالبی هست.
    ممنونم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه