اکتوپلاسم – نقش و عملکرد آن در ارتباط مدیومی با ارواح

اکتوپلاسم چیست؟ - کالبد اثیری - جلسات روحی - مدیوم یا وسیط - خصوصیات اکتوپلاسـم

اکتوپلاسم

نقش و عملکرد آن در ارتباط مدیومی با ارواح

جلسات روحـی و مدیـوم

خصوصیات و ویژگـی های اکتوپـلاسم

تـله پلاسـم
Ectoplasm

 

کالـبد اثـیری و اکـتوپلاسـم

اکثـر دانشـمندان دربـاره زنـدگی و حالتـهای مختـلف بـشر بررسـی هـا و پـژوهش هـایـی انجـام داده انـد. تنـها تـوانسته اند بخـش کوچکی از جسـم مـادی آدمی را بشناسند و به کشفیات نـاچیزی هـم در ایـن مورد نائل آیند. اکتوپلاسم و کالبد اثیری در جلسات احضار روح با مدیوم و وسیط.

بـطور کـلی در این بـررسی ها و تحقیـقات انجـام شـده از عناصر تشکیـل دهـنده وجـود ذاتی بشـر، بجـز تعدادی سلول و مـواد معدنی و… تاکنـون پـیشرفت چشمگیری حـاصل نـشده اسـت.

دانشـمندان کمی هـم درباره جـسم اثیـری و روح کـه جزء اصلی حـیات مادی هستند، بـه پژوهـش هایـی پرداخـته اند.

از جمله ناشناخته های جسم اثیری و روح که با کالبد شخص ارتباط مستقیم دارد، ماده ای است بنام اکتوپلاسم که اخیرا دانشمندان روح شناس به وجود آن در زمان خواب های روحی و مدیومی پی برده اند و توانسته اند با دوربین های ویژه، از این ماده در زمان خروج از بدن مدیوم های روحی، در جلسات تماس با ارواح، عکس برداری کنند و حتی آنرا تجزیه نمایند.

ارواح و اکتـوپلاسم

چون ارواح موجودات مجرد و نورانی هستند برای برقراری ارتباط با زمینی ها و ظهور اعمال خود نیاز به واسطه و مدیوم دارند و از ماده اکتوپلاسم او استفاده می کنند.

حکما گفته اند روح انسانی اگر چه در ذرات مجرد و مستقل از ماده و احکام آن است ولی در مقام فعل نیازمند به ماده است و برای انجام فعل و ظهورات روحی به اسباب و وسایل مادی نیاز دارد. کالبد اثیری و احضار روح.

 به طور مثال برای دیدن نیاز به چشم و برای شنیدن نیاز به گوش و برای برداشتن نیاز به دست دارد. لذا بدن و اعضای عنصری آن بازار و وسایل روح شمرده می شوند و این تا زمانی است که روح در دنیا در جسم مادی خود قرار دارد.

اما پس از مرگ و جدایی از بدن مادی وارد بدن مثالی برزخی یا بدن اثیری خود می شوند که متناسب با آن عالم با همین بدن کارهای خود را انجام میدهند. اما بـرای ارتـباط بـا زمیـنی ها به هـنگام روش مدیـومی بنـا بـر گفـته علـمای عـلم روحی، از مـاده اکـتـوپلاسم استفـاده میکنـد.

اکتوپلاسم چیست و چه نقشی در ارتباط با ارواح دارد

اکتـوپلاسم کـه گـاهی بـه آن (سیکوپلاسم) یـعنی پلاسمای روح گفـته مـی شـود، مـاده ای اسـت که در بـدن وسـیط و یـا به تعبـیر دقیـق تـر در بدن انسان های زنده وجود دارد که علما آن را یکی از ظواهر فیزیکی مدیوم می دانند.

این ماده درون تمام افراد وجود دارد. ولی در شخص مدیوم یا واسطه این ماده به ارواح کمک می‌کند تا بتوانند بهتر ظهور جسمانی پیدا کنند. چون ارواح به صورت نور تجزیه ناپذیر هستند، برای ظهور احتیاج به یک ماده زمینی و سخت دارند.

اکتوپلاسم ماده ای است به شکل بخار یا دود، به رنگ های سفید تا دودی مایل به فیلی، که در زمان خواب های روحی، از قسمت های مختلف جسم مدیوم (گوش، دهان، بینی) بیرون می آید و این مواد، به وسیله دستگاههای عکاسی مادون قرمز و ماوراء بنفش قابل دیدن و عکسبرداری است.

البتـه بایـد توجـه داشـت کـه دیـدن ایـن مـاده بـا چـشم معـمولی گـاهی امـکانپذیـر اسـت و چـنانچه از دستـگاهـهای یـاد شـده استفـاده شـود بـه مراتـب واضـح و روشـن تـر دیـده می شود. ضمن اینکه افراد نادری که مدیوم های بینای خوبی هستند می توانند با چشم تن این ماده را بطور کامل رویت کنند.

این واژه برای نخستین بار در سال ۱۸۹۴م. از سوی چالز ریچت روان شناس فرانسوی مطرح شد. کالبد اثیری و احضار روح.

علمای روحی میگویند:

روح هـا بـا عاریت گـرفتن ایـن مـاده و مخلـوط کرده آن با ماده اثیری که با خود دارند، میتوانند ظهورات و سخنان خود را به زنده ها منتقل کنند و با آنها ارتباط برقرار کنند. یعنی به طور موقت برای خود حالت زمینی و حسی به وجود می آورند.

علـمای روحـی اکتوپلاسم را حلقه ارتباط میان روح متکلم و اعضای صوتی مدیـوم می دانند.

ایـن مـاده در جـلسات روحـی تجسـدی از سوراخ های بینی و دهـان و گوش یـا بـرخی از قسمت هـای منافذ بـدن و قسـمت های دیـگر خـارج می شود که ارواح می توانند با استفاده از وجود اکتـوپلاسم های مدیـوم به خود شکـل جسـم مادی داده تا همگان آنها را روئیت کنند.

چنانچه در جلسات تماس قصد ارواح تجسد نبوده و تنها هدف آنها نمایش دادن تظاهرات و پدیده های روحی باشد، مقدار خروج اکتوپلاسم از بدن مدیوم یا وسیط کمتر خواهد بود و گاهی توسط مدیوم های متوسط هم می توان تحرکات روحی را مشاهده کرد. کالبد اثیری و احضار روح.

ماده اکتوپلاسم از پلاسمای خون افراد بشر که مایع رقیق و بی رنگ است سرچشمه گرفته و منبع اصلی آن را خون تشکیل می دهد. هرچه رنگ این عنصر روشن و شفاف تر باشد، به همان نسبت هم قدرت مدیومی بیشتر بوده و در نتیجه پدیده های روحی قوی و مناسب تری در جلسات روحی مشاهده خواهند شد.

روحها بـا استـفاده از ایـن مـاده می توانند در جـلسات روحـی تجـسد یافـته و به روح و تنپوش خـود شکـل مـادی دهند. یعـنی جـسم اثـیری بـا قدرت گرفـتن از اکـتوپـلاسم، حیـات مـادی بـه خـود گرفـته و قابـل دیـد و حـتی لمس مـی شـود.

این بدن کاملا مانند جسم یک انسان زنده، سفت و محکم و دارای قدرت جسمی و تکلم و حرکت خواهد بود.

خروج و رویت اکتوپلاسم در تاریکی و یا نورهای بسیار کم امکانپذیر است و پس از پایان جلسه جلسات تجسدی، مجددا اکتوپلاسم جذب بدن مدیوم می شود.

چنانچه در مواقعی که مدیوم در محل خود قرار دارد، خروج اکتوپلاسم برابر دستورات هادی جلسه درست انجام شود، آنگاه هیچگونه آسیبی به مدیوم وارد نخواهد شد.

عـلمـای روحـی اکتوپـلاسـم را حـلقه ارتـباط میـان روح متکـلم و اعـضای صوتـی مـدیـوم مـی داننـد.

ولی اگر پیش از خاتمه جلسه روحی اشتباهی در آنجا رخ دهد، فرضا در اواخر جلسه چراغهای محل برقراری تماس به طور ناگهان روشن شوند و یا افراد جلسه با هیاهوی زیادی باعث ناراحتی مدیوم گردند، در این حالت ها جذب پلاسما به کندی صورت می گیرد و این امر باعث ناراحتی مدیومی می شود که هنوز در خواب است.

به همین دلیل است که روشن کردن چراغ ها تا پایان جلسه نباید انجام گیرد. زیرا در چنین حالتی مدیوم پس از بیداری دچار تشنج و تهوع می شود که هادی جلسه باید با خونسردی، اطراف او را کنار بزند و مقداری شربت قند غلیظ به او بخوراند و پس از گذشت چند دقیقه دیگر، مدیوم حالت عادی خود را باز خواهد یافت.

جنس اکـتوپلاسـم و نحوه تشکیل آن

از جـنس و چگونـگی بوجـود آمدن و خـروج اکتوپـلاسم از بـدن و جذب مجدد آن، هنـوز آگـاهی دقیقی در دست نیست. ولی دانـشمنـدان، مـواد اکتوپلاسـم را در آزمایشگاه های مختلف مورد بررسی قرار داده و از تجزیـه این ماده معلوم شده که ترکیـبی از کلرید سدیم و فسفات کلسیم است.

وجود مدیوم و قدرت وی در ایجاد نوع اکتوپلاسم مورد نیاز ارواح در تجسد روحی، نقش بزرگ و به سزایی را دارا می باشد. بـطور کـلی، کسـب موفقیت در هـر یک از مجـالس روحـی بستگی به شرایـطی دارد که قبلا در محل تدارک دیـده شـده است.

ارواح برای تجسد یافتن تنها از اکتوپلاسمی که به وسیله مدیوم بوجود می آید استفاده نمی کنند. بلکه از سیالات حضار که در جلسات روحی پراکنده می شوند نیز برای تجسد بهره می گیرند. لذا ترکیب اکتوپلاسم و سیالاتی را که ارواح به نسبت دلخواه با هم مخلوط می کنند، قابل استفاده برای تجسد ارواح می باشد.  احضار روح.

تـله پـلاسم و تجسیـد

در اصطلاح علم روحی این ماده را تله پلاسم می نامند. یعنی در کل، این ماده اخیر است که تجسد را بوجود می آورد. به همین دلیل هم لازم است که نسبت معتقدین به وجود و بقای روح در جلسات می بایست زیادتر از افراد عادی یا منفی ها باشند. چون سیالات مثبتی که در جلسات وجود دارند در تجسدات روحی نقش بسیار مهمی دارند.

بعضی از تجسدات در جلسات روحی به قدری واضح است که همان وهله اول، ارواح تجسد یافته خوب شناخته می شوند و در چنین حالاتی مشاهده شده که هیچگونه تغییرات ظاهری و شخصیتی در جسم تجسد یافته بوجود نیامده است.

روح هـایی کـه در جلـسات روحـی حاضـر می شوند اکثـریت قریب به اتفاق آنهـا پوشـیده و بـا لبـاس هستند. این لباس ها شکل لباس هایی است که ارواح در زمان حیات مادی خود بیشتر از آنها استفاده می کرده اند. کالبد اثیری و احضار روح.

مـاده و اثـیــر

دانشمندان روح شناس دنیا اکثرا بر این باورند که تمام اجسام و گیاهان و حیوانات و یا نسل بشر، دارای دو شکل، که یکی از آنها مادی و دیگری اثیری است، می باشند. به همین دلیل هم ارواح در جلسات روحی با همان لباس های خود که قبل از مرگ استفاده می کرده اند ظاهر می شوند. زیرا ارواح می توانند هر عنصری را با نیروی عقل (اثر عقل بر ماده) به وجود آورند و از آن استفاده کنند.

لباس اکثر ارواحی که در جلسات روحی تجسد می یابند به رنگهای گوناگون است. لباس بانوان بیشتر تور حریری است که تمام بدن آنها را پوشانیده و کلاهی از همان جنس بر سر می کشند و در زمان ختم جلسات لباس آنها آخرین قسمتی است که از انظار ناپدید می شوند.

برخی از هـادی ها در جلسـات روحـی توانسته انـد با اجـازه خـود روح هـا، تکـه ای از لـباس آنهـا را بریـده و در آزمایـشگاه ها بـه تجزیـه آن بپردازند. نهایتا به این نتیجه رسیده اند که لباس ارواح از همان جنس اکتوپلاسـم است.

در جلسه ای از روح حاضر سوال شد آیا اجساد پس از نابودی، در جهان روحی دارای شکل مخصوصی هستند؟ پاسـخ گفتـه شـد:

بله اجسام پس از نابودی و از بین رفتن شکل ظاهری حالت اثیری خود را حفظ می کنند. چون هر عنصری دارای خصوصیات مربوط به خود است. فرضا اگر شیء ایی بسوزد به خاکستر و گرما و دود تبدیل می شود و ظاهرا آن شی از بین می رود ولی در کل همان شکل اولیه او به صورت اثیری با تبدیل جدید در عالم خلقت خواهد ماند.

خصوصیات و ویژگی های این ماده
  • اکـتوپـلاسم مـاده مخـصوصی اسـت کـه قابلـیت شـکل گـرفتن و رنـگ پذیـری مختـلف دارد. رنگ آن در میان رنگ های سفید و خاکستری و سیاه جریان دارد. از حیث غلظت بخار آب و یا حباب ها و کف ها است. از لحاظ سفت و محکم بودن چنان است.که گاهی ارواح می توانند.به وسیله آن جسم سخت و سنگین (مانند میز غذا خوری) را بلند کنند. کالبد اثیری و احضار روح.
  • هنـگام خـارج شـدن از جـسم مـدیـوم بـه شکل دود غلیظ دیـده میشود. سپس بر حسب هدفی که ارواح می خواهند، شکل می گیرد و سفت میشود.
  • زمان مناسب بیرون کردن اکتوپلاسم از بدن مدیوم ها تاریکی شب و یا در نور تیره می باشد.
  • عمل برگردانیدن آن ماده به بدن مدیوم ها باید در تاریکی مطلق و یا روشنایی قرمز انجام گیرد. در غیر این صورت برای مدیوم ضرر جسمی دارد و حتی منجر به مرگ او میگردد. (البته میگویند که ماده اکتوپلاسم بر اثر نور سفید ناپدید میشود و بلافاصله به داخل بدن مدیوم باز میگردد)
  • ماده اکتوپلاسم به طور معمول از منافذ جسم مدیوم مانند دهان، بینی، گوشها و احیانا از سوراخ های زیر پوست بدن و پاهای مدیوم بیرون می آید.
  • ممکـن است اکـتوپـلاسم هنـگام خـروج از بـدن مـدیوم صدها شکـل بـه خـود بگیـرد کـه در کتـاب های علـم روحـی شـکـل آن بیـان شـده است. این ماده از قلب یا از بالای کتف یا از پاهای مدیـوم بیـرون می آید.
این ماده تا چه حد می تواند چنین قدرتی را ایجاد نماید و دارای چنان اثر و خاصیت عجیبی باشد؟

ارواح ماده اکتوپلاسم را به دور دهان خود که دهان اثیری است.جمع میکنند تا بتواند با زنده ها حرف بزنند. البتـه روح هـا از مـاده اکتـوپـلاسم عـلاوه بر تـجـسد و شـکـل بخشیـدن بـه اعـضـای صـوتـی و سـایر بـدن خـود بـرای انتقـال و به حـرکت درآوردن اجسـام فـیزیکی نیـز استـفـاده مـی کننـد.

علمای روحی میگویند:

فرق مهمی که میان حـرف زدن ما و حرف زدن روح هـا هست، ایـن است کـه همه این کارها را ارواح در مـاده اثیـری که لطیف تر از حیث تکوین و وسیع تر از حیـث امواج است انجام میدهند. کالبد اثیری و احضار روح.

بنابراین دستگاه صوتی اثیری آنها می تواند.در عالم روحی خود عمل کند. ولی در عالم ما نمیتواند عمل کند.چون قسمت های اعضای صوتی ارواح از حیث لطافت به گونه ای است که نمیتواند.هوای سنگین جهان ما را به حرکت در آورد. (چون سرعت حرکت امواج اثیری آنها خیلی بالاتر از سرعت حرکت امواج فیزیکی ما است.)

بنابراین باید حالت جدیدی در دستگاه صوتی آنها به وجود آید.که ارتعاشات امواج آنها را کند تر و مناسب تر با ارتعاشات امواج فیزیکی ما بکند. این امر به وسیله مدیوم و ماده اکتوپلاسم موجود در بدن او تحقق می یابد.

همچنین علمای علم روحی معتقدند.که در بین ارواح، ارواح شیمیدان وجود دارند.که کار ارتباط و گفتگو بین ارواح و زمینی ها را برقرار می سازند.

آنها ماده اکتوپلاسم را با موادی که آنها نزد خود دارند.(یعنی ماده اثیری) مخلوط میسازند و به وسیله آنها برای خود دست فیزیکی و نقاب مانندی شبیه دهان، حلقوم و ریبین درست می کنند.و آن را در وسط جلسه یا قسمتی از اتاق میگذارند. سپس هر روحی که بخواهد حرف بزند آن نقاب را به سر می کشد.

اما سوالی که جواب آن برای روح شناسان و معتقدان به ارتباط مدیومی بسیار مشکل است.این است.که ارواح چگونه خود را با ماده اکتوپلاسم می پوشانند.و چگونه هم در آخر کار و پایان جلسه، آن را از خود دور می سازند. کالبد اثیری و احضار روح.

Ectoplasm (paranormal)

 

احضارارواحاکتوپلاسمروحعلوم روحیقرینه اثیریکالبد اثیریماده اثیریمدیوممرگوسیط
نظرات (0)
نظر دهید