مرور دسته ها

پاکسازی ها

پاکسازی جسم ، ذهن ، روح ، هاله ، نادی ها و کانال ها ، چاکراها و کانال های انرژی