حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی

دانلود کتاب تماس های یزدانی نوشته زکریا سچین

(نسخه جدید و اختصاصی – کیفیت فوق العاده)
هدایت مبتنی بر وحی، بصیرت ها، فرشتگان و دیگر فرستادگان.
یهوه، خدا، الوهیم، آدم و حوا، میوه ممنوعه، باغ عدن.
عروج وسفرهایی به عالم اموات، خدایان، الهه ها، فرشتگان و ارگانیسم های ترکیبی، رویاها، نشانه ها، وحی و مکاشفات.

0 1,075

کتاب تماس های یزدانی نوشته زکریا سچین

(نسخه جدید و اختصاصی – کیفیت فوق العاده)

تماس های یزدانی یا تماس های الهی نوشته زکریا سچین در رابطه با هدایت های مبتنی بر وحی، بصیرت ها، مکاشفات، فرشتگان و دیگر فرستادگان است.

یهوه، خدا، الوهیم، آدم و حوا، میوه ممنوعه، باغ عدن.

تماس های یزدانی - زکریا سچین ، وحی، فرشتگان ، مکاشفاتعروج و سفرهایی به عالم اموات، خدایان، الهه ها، فرشتگان و ارگانیسم های ترکیبی، رویاها، نشانه ها، وحی و مکاشفات.

تماس های یزدانی شاید غایی ترین تجربه انسان باشد. آن هنگام که خدا انسان را خلق کرد، انسان در همان لحظه آغاز خلقت با خدا مواجه شد.

  • حکمران و پادشاه حلقه، ارباب حلقه ها
  • قراعنه، اهرام و ابوالهول
  • میزگرد شاه آرتور و افسانه آرتوریان
  • آشوریان، کلدانیان، کوروش بزرگ
  • دیوها و فرشتگان
  • کشتی نوح و طوفان بزرگ
  • ابراهیم، سومریان، کنعانیان
  • چگونگی حیات، طول عمر و مرگ

 

فهـرسـت مطالـب تماس های یزدانی :

۱ ــ نخستین تماسها

۲ ــ وقتی که بهشت گمشده بود

۳ ــ آن سه تن که به ملکوت فرازیدند

۴ ــ نفیلیم، سکس و نیمه خدایان

۵ ــ طوفان

۶ ــ دروازه های ملکوت

۷ ــ در جستجوی جاودانگی

۸ ــ تماسها در گیگونو

۹ ــ وحی های قلمرو سپیده دم

۱۰ ــ رویاهای خسروانه، وحی های سرنوشت ساز

۱۱ ــ فرشتگان و دیگر فرستادگان

۱۲ ــ بزرگترین تجلی خدا به انسان

۱۳ ــ انبیاء یک خدای نادیدنی

۱۴ ــ خدا، ماوراء عالم خاکی

کتاب تمـاس های یـزدانی یا الهی به مباحتی چون عروج و سفرهایی به عالم اموات، خدایان، الهه ها، فرشتگان و ارگانیسم های ترکیبی، رویاها، نشانه ها، وحی و مکاشفات و نخستین ارتباطات انسان و خدا از آغازین لحظات خلقت می پردازد.

 

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه