حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی

مابعد الطبیعه یا ماوراء الطبیعه

غالباً مردم نسبت به کلمه "مابعدالطبیعه" دچار سوء تفاهم می شوند. متافیزیک یا "مابعدالطبیعه" به هیچ روى دلالت به امور ماورایى نمى کند. واژه مابعدالطبیعه در نزد ارسطو در دو معنا به کار مى رود: یک دانش "وجود بما هو وجود" و دیگرى دانش "علل نخستین"...

حکمت – علم – فلسفه

خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اخلاق ناصری در باب حکمت می فرماید: "حکمت در عرف اهل معرفت عبارت است از دانستن چیزها چنانکه باشند و قیام نمودن بکارها چنان که باید بقدر استطاعت تا نفس انسانی به کمال که متوجه آن است برسد." علم نامی است که به بخشی از شناخت ها یا دانسته های ما داده اند.

متافیزیک و فلسفه نخستین از دیدگاه دکارت

دکارت در کتابش با عنوان "تعمق های فلسفه نخستین" خود را دارای فلسفه تخستین معرفی می کند. در زمان حیات دکارت این کتاب با عنوان "تعمق های متافیزیک" منتشر شده بود. بنابراین باید در نظر گرفت که این کتاب جوابی به سئوالات کلاسیک متافیزیک می دهد... بنابراین دکارت به دنبال شک می رود تا براساس قطعیتی جدید فلسفه نخستین را یایه گذاری کند. دکارت برای این منظور از شک سیستماتیک سخن به میان می آورد .که آن را به عنوان تعلیق همه متافیزیک بتوان خواند...

ماوراء الطبیعه و متافیزیک از دیدگاه ابن سینا

ابن سینا دانش ماوراء الطبیعه را دانشی الوهی می داند و موضوعش را طبق دیدگاه ارسطویی چیزی می داند که موجودیت داشته باشد. او به دو دلیل مربوط بودن خدا به دانشهای دیگر را نفی می کند:... ابن سینا این مورد را مطرح میکند که موضوع متافیزیک به علت اولیه مربوط است. اگرچه به نظر ابن سینا، علت اولیه موضوع منحصر به متافیزیک نیست. چرا که وجود این علت باید در این علم نشان داده شود. ابن سینا با استفاده از متافیزیک ارسطو این راه حل را ییشنهاد می کند که موضوع متافیزیک هستی آن گونه که هست می باشد که با هر آن چه وجود دارد اشتراک دارد. در تاریخ…

متافیزیک از دید آگوستین

آگوستین اندیشمندی است که بعد از ارسطو می زیسته است. او در کتابش با نام "اعترافات" سعی در متافیزیکی کردن مسیحیت کرده است. مفهوم مهم در متافیزیک آگوستین ، نگرانی روح انسان است. ...

متافیزیک از دیدگاه ارسطو

ارسطو متافیزیک را به عنوان دانش بررسی هستی برای بشر ممکن می دانست. او هر دانشی را در حوزه مربوط به ویژگیهای خودش مطرح کرد که بررسی گونه ها،‌ ویژگیها و تقسیم بندی ها را در بر می گیرد ولی هستی این طور نیست وگرنه ویژگیهایی ییدا می کرد که او را از گونه های دیگر جدا میکرد درحالی که هستی همه چیز را در بر می گیرد.

متافیزیک از دیدگاه پارمنیدس وافلاطون

دیدگاه پارمنیدس وافلاطون... از نظر افلاطون ،‌ فرضیه های ریاضی نخستین بخش از جهان هستی هستند که از طریق ذهن شناخته می شوند و ایده هایی که ما از اجسام داریم بخش دوم این جهان هستی را تشکیل می دهند... از نظر او،‌ شناختی که به فرضیات خلاصه شود دانش واقعی را نمی سازد بلکه برای شکل گیری دانش به اصول برتری که به ایده ها مربوط است باید رجوع کرد. ...

متافیزیک چیست؟ ۲ – مفاهیم ، تعاریف و آراء

در قرن بیستم پس از اینکه آراء اعضای حلقه وین ، همچون پتکی سخت و سنگین بر سر متافیزیک رایج فرود آمد. آن را بی‌معنی اعلام داشت، حریف دیرینه و سر سخت حلقه وین ، کارل ریموند پوپر بر آن شد تا متافیزیک را دوباره احیا نماید. در قرن بیستم ما شاهد تحدید میان علم خصوصا فیزیک و متافیزیک هستیم... هستی تنها همین نیست که با چشم سر می‌بینیم و با حواس پنجگانه خود احساس می‌کنیم. البته آنچه را هم که می‌بینیم و حس می‌کنیم در واقع همه حقیقت اشیا نیست. در ورای این عالم محسوس عالم‌هایی وجود دارد که نامرئی و نامحسوس است و می‌توان از آنها تعبیر به…

متافیزیک چیست؟ ۱ – مفاهیم ، تعاریف

در بعضی از منابع، متافیزیک نام مجموعه‌ای از مسائل عقلـی- نظـری اسـت، که بخشـی از فلسـفه‌ به اصـطلاح عـامّ را تشـکیل می‌داده است. چنان‌که امروز گاهی واژه‌ی فلسفه به آنها اختصاص داده می‌شود و یکی از اصطلاحات جدید فلسفه مساوی با متافیزیک می‌باشد، که کوشش می‌کند، تا طبیعت اساسی هر واقعیّتی، چه قابل رؤیـت و چه غیر قابل رؤیت را درک کند.

علوم باطنی و ماوراء – گروه آموزشی و پژوهشی حکمت کهن

 به آگاهی می رسانیم از بهمن ماه ۱۳۹۷ خورشیدی کانال حکمت کهن و نیز وبسایت آموزشی و پژوهشی حکمت کهن ، فعالیت خود را مجددا از سر خواهد گرفت.در بروزرسانی کانال، فعالیت ها و خدمات مجموعه حکمت کهن شامل موارد زیر خواهد بود.
« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه