تابلو ویجا (احضار) با مهر احضار

تابلو ویجا (احضار ارواح) با مهر احضار ، همراه با راهنمای عملی و کاربردی و دستورالعمل و راهنمای عملی مراسم احضار ، دعا و ورد مخصوص احضار و گفتگو با ارواح =================================== .
بسته محصول شامل (2 عدد تابلو و صفحه ، یک عدد فارسی و یک عدد ابجدی) همراه با مهر مخصوص احضار و کتابچه راهنمای عملی و کاربردی انجام مراسم احضار و دعا و ورد مخصوص می باشد.
===================================
֍ (این محصول صرفا جهت آشنایی عملی و تمرین و کسب تجربه در خصوص احضار و روش های آن ، برای افراد آشنا با علوم باطنی و ماوراء تهیه شده است. همچنین اثبات وجود روح و عالم غیب و بعد ناآشکار. انجام عمل احضار به هیچ وجه توصیه نمی شود.! و انجام این عمل صحیح نمی باشد ، این عمل می تواند برای افراد ناآشنا و ناوارد به علوم غریبه و ماوراء خطرناک باشد.) ֍