حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی
تعیین نام دوم و ارتعاشات اسم

محاسبه و تعیین نام دوم و ارتعاشات اسم برای شما. ارتعاش اسم. موفقیت. شانس و سرنوشت. اسم جدید.

(تعیین نام دوم برای شما ، اسم با ارتعاشات مناسب و همسو با خواست ها ، اهداف و … شما). ارتعاش اسم. موفقیت. شانس .

شانس ، فرصت های جدید ، ثروت ، عشق و جاری شدن برکت در زندگی شما. ارتعاش اسم. موفقیت. شانس و سرنوشت. اسم جدید.

فرم را تکمیل و ارسال کنید.

ذکر شخصی - اسم اعظم شخصی و مانترا. هاله و چاکراها. ارتعاشات نام. ارتعاش اسم. اسم جدید. شانس

« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه