حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی

تعیین ذکر، مانترا و اسم اعظم شخصی و فردی

محاسبه و تعیین ذکر شخصی، اسم اعظم و مانترای فردی و کد کیهانی. زمان، روش و تعداد ختم ذکر شخصی برای هر خواسته و هدف. مانترا.

(همراه با مشاوره روش ختم و موارد استفاده، تعداد و زمان ذکر و …). کد کیهانی.

محاسـبه ذکـر فـردی و اسم اعظم شخصی همراه با وفق و تعویذ موکلین شـخصی و مشاوره روش کاربرد و استفاده و ….
فرم را تکمیل و ارسال کنید.
در این سایت، کلیه بررسی ها، محاسبات ذکر فردی و لوح وفق و تعویذ موکلین شخصی و … بصورت دستی و با رعایت اصول و شرایط انجام می شود. در بررسی ها و محاسبات از نرم افزارها، افزونه ها و … آنلاین با پاسخ های سریع، رندوم و از پیش آماده شده استفاده نمی شود.

ذکر شخصی - اسم اعظم شخصی. هاله و چاکراها. مانترا ، کد کیهانی

« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه