حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی
تعیین ذکر ، مانترا و اسم اعظم شخصی و فردی

محاسبه و تعیین ذکر شخصی ، اسم اعظم و مانترای فردی و کد کیهانی. زمان ، روش و تعداد ختم ذکر شخصی برای هر خواسته و هدف. مانترا.

(همراه با مشاوره روش ختم و موارد استفاده ، تعداد و زمان ذکر و …). کد کیهانی.

فرم را تکمیل و ارسال کنید.

ذکر شخصی - اسم اعظم شخصی. هاله و چاکراها. مانترا ، کد کیهانی

« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه