حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی

سرکتاب، طالع و زایچه شما

֍ تعیین رویدادها و زمان رخداد آنها

انجام سرکتاب و بررسی طالع شما همراه با مشاوره و راهنمایی. فال تاروت. زایچه.

(همراه با اطلاعات مفید و مشاوره. در این مورد از سرکتاب، طالع بینی، فال تاروت، ستاره بینی، جفر و … استفاده می شود). فال تاروت ارمنی.

֍ دقیق ترین اطلاعات با ۶ روش:                                                  سرکتابطالع بینی، زایچهتاروتجفررملستاره بینی.
استعداد و توانایی ها، شرایط وضعیت فعلی و شرایط اجتماعی، سلامتی، مالی، آینده شغلی، وضعیت روابط عاطفی و عشقی و سرانجام آن …
( کامل ترین و دقیق ترین سرکتاب و طالع بینی )

گذشتهحالآینده

فرم را تکمیل و ارسال کنید.
در این سایت، سرکتاب و کلیه بررسی ها، محاسبات طالع و زایچه و … بصورت دستی و با رعایت اصول و شرایط انجام می شود. در بررسی ها و محاسبات از نرم افزارها، افزونه ها و … آنلاین با پاسخ های سریع، رندوم و از پیش آماده شده استفاده نمی شود.

ذکر شخصی - اسم اعظم شخصی. هاله و چاکراها. سرکتاب و طالع. فال تاروت. زایچه

« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه