حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی

بررسی وضعیت هاله و چاکـراهای شما

بررسـی رنگ و وضـعیت هـاله و تفسیر هاله شما.رنگ هاله و تفسیر هاله. وضعیت فعالیت و تعادل چاکراها. چاکراتراپی.

بـررسی وضعیت فعالیت و تعادل چاکراها و تفسیر شرایط. مشاوره درمان ، پاکسازی ، فعال کردن و متعادل کردن چاکراها. چاکراتراپی.

(بررسی رنگ و وضعیت هاله و تفسیر هاله شما و بررسی وضعیت فعالیت و تعادل چاکراها همراه با مشاوره اصلاح و بهبود هاله و فعال و متعادل کردن چاکراها). بررسی وضعیت چاکراها و چاکراتراپی.

وضعیت پاکسـازی، تـعادل و فعال بـودن چاکـراها و چـشم سـوم. هاله و کالبدهای انرزیک. همراه با مشاوره و پیشنهاد و راهکار جهت پاکسازی، فعالسازی و متعادل کردن چاکراها و چشم سوم و نیز هاله.

فرم را تکمیل و ارسال کنید.
در این سایت، کلیه بررسی ها، محاسبات و … وضعیت هاله و چاکراها، بصورت دستی و با رعایت اصول و شرایط انجام می شود. در بررسی ها و محاسبات از نرم افزارها، افزونه ها و … آنلاین با پاسخ های سریع، رندوم و از پیش آماده شده استفاده نمی شود.

ذکر شخصی - اسم اعظم شخصی. هاله و چاکراها. چاکراها و تفسیر هاله. چاکراتراپی

« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه