حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی
بررسی وضعیت هاله و چاکراهای شما

بررسی رنگ و وضعیت هاله و تفسیر هاله شما.رنگ هاله و تفسیر هاله. وضعیت فعالیت و تعادل چاکراها. چاکراتراپی.

بررسی وضعیت فعالیت و تعادل چاکراها و تفسیر شرایط. مشاوره درمان ، پاکسازی ، فعال کردن و متعادل کردن چاکراها. چاکراتراپی.

(بررسی رنگ و وضعیت هاله و تفسیر هاله شما و بررسی وضعیت فعالیت و تعادل چاکراها همراه با مشاوره اصلاح و بهبود هاله و فعال و متعادل کردن چاکراها). بررسی وضعیت چاکراها و چاکراتراپی.

فرم را تکمیل و ارسال کنید.

ذکر شخصی - اسم اعظم شخصی. هاله و چاکراها. چاکراها و تفسیر هاله. چاکراتراپی

« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه