حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی
اشتراک برنزی
اشتراک نقره ای
اشتراک طلایی
اشتراک ویژه

֍ تعداد اعضای سایت اکنون ۷۰۱ نفر می باشد.

لطفا به سطح دسترسی ها ، تخفیفات و مدت اعتبار هر سطح اشتراک توجه فرمایید.

پیشنهاد ما :  اشتراک عضویت طلایی

اشتراک برنزی

֍ عضو برنزی طی دوره عضویت به موارد زیر دسترسی دارد.

·       کلیه مقالات و مطالب اعضای برنزی.

·       فایل های صوتی و تصویری اعضای برنزی.

·       شماره های عمومی ماهنامه حکمت کهن.

·       شماره های عمومی رادیو متافن.

·       برخی کتاب ها و مقالات الکترونیک اختصاصی حکمت کهن.

·       اولویت و تخفیف ثبت نام دوره های آموزشی.

·       اولویت درخواست مشاوره و خدمات.

·       مدت اعتبار اشتراک برنزی سه ماه می باشد.

۲۵,۹۰۰ تومان
اشتراک نقره ای

֍ عضو نقره ای طی دوره عضویت به موارد زیر دسترسی دارد.

·       کلیه مقالات و مطالب اعضای برنزی و نقره ای.

·       فایل های صوتی و تصویری اعضای برنزی و نقره ای.

·       شماره های عمومی ماهنامه حکمت کهن.

·       شماره های عمومی رادیو متافن.

·       برخی کتاب ها و مقالات الکترونیک اختصاصی حکمت کهن.

·       اولویت و تخفیف ثبت نام دوره های آموزشی.

·       اولویت درخواست مشاوره و خدمات.

·       مدت اعتبار اشتراک نقره ای پنج ماه می باشد.

۴۹,۹۰۰ تومان
اشتراک طلایی

֍ عضو طلایی  طی دوره عضویت به موارد زیر دسترسی دارد.

·       کلیه مقالات و مطالب اعضای برنزی ، نقره ای و طلایی.

·       فایل های صوتی و تصویری اعضای برنزی ، نقره ای و طلایی.

·       تمرینات و تکنیک های عملی و کاربردی اعضای طلایی.

·       شماره های عمومی ماهنامه حکمت کهن.

·       شماره های عمومی رادیو متافن.

·       کتاب ها و مقالات الکترونیک اختصاصی حکمت کهن.

·       اولویت و تخفیف ثبت نام دوره های آموزشی.

·       اولویت درخواست مشاوره و خدمات.

·       مدت اعتبار اشتراک طلایی هفت ماه می باشد.

۱۳۹,۹۰۰ تومان
اشتراک ویژه

֍ عضو ویژه طی دوره عضویت به کلیه بخش ها و محتوای سایت دسترسی دارد.

·       شرکت رایگان در دوره جامع مقدماتی و پایه.

·       دسترسی کامل به همه دوره های آموزشی مقدماتی ، تمرین ها ، تکنیک ها ، مقالات ، فایل های صوتی و تصویری ، کتاب ها و مقالات اختصاصی حکمت کهن ، همه شماره های عمومی و اختصاصی ماهنامه  الکترونیک حکمت کهن و کلیه فایل های عمومی و اختصاصی رادیو متافن ، کتابخانه اختصاصی حکمت کهن.

·       دسترسی و تماس مستقیم با مدیریت وبسایت و اساتید.

·       دسترسی به مشاوره های تخصصی.

·       تخفیف شرکت در سایر دوره های آموزشی.

·       شرکت در جلسات تمرین ، چله ها ، دعوات علوم غریبه.

·       دسترسی نامحدود به کلیه محتوای وبسایت.

·       مدت اعتبار اشتراک ویژه یک سال می باشد.

۱۹۹,۹۰۰ تومان
« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه