حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی
اشتراک برنزی
اشتراک نقره ای
اشتراک طلایی
اشتراک ویژه

֍ تعداد اعضای سایت اکنون ۶۵۴ نفر می باشد.

لطفا به سطح دسترسی ها ، تخفیفات و مدت اعتبار هر سطح اشتراک توجه فرمایید.

پیشنهاد ما :  اشتراک عضویت طلایی

» اشتراک برنزی
۲۵,۹۰۰ تومان

֍ عضو برنزی طی دوره عضویت به موارد زیر دسترسی دارد.

·     کلیه مقالات و مطالب اعضای برنزی.

·     فایل های صوتی و تصویری اعضای برنزی.

·     شماره های عمومی ماهنامه حکمت کهن.

·     شماره های عمومی رادیو متافن.

·     برخی کتابها و مقالات الکترونیک اختصاصی حکمت کهن.

·     اولویت و تخفیف ثبت نام دوره های آموزشی.

·     اولویت درخواست مشاوره و خدمات.

·     مدت اعتبار اشتراک برنزی سه ماه می باشد.

·     ۱۰% تخفیف هزینه دوره های آموزشی.

» اشتراک نقره ای
۴۹,۹۰۰ تومان

֍ عضو نقره ای طی دوره عضویت به موارد زیر دسترسی دارد.

·      کلیه مقالات و مطالب اعضای برنزی و نقره ای.

·      فایل های صوتی و تصویری اعضای برنزی و نقره ای.

·      شماره های عمومی ماهنامه حکمت کهن.

·      شماره های عمومی رادیو متافن.

·      برخی کتابها و مقالات الکترونیک اختصاصی حکمت کهن.

·      اولویت و تخفیف ثبت نام دوره های آموزشی.

·      اولویت درخواست مشاوره و خدمات.

·      مدت اعتبار اشتراک نقره ای پنج ماه می باشد.

·      ۱۵% تخفیف هزینه دوره های آموزشی.

» اشتراک طلایی
۱۳۹,۹۰۰ تومان

֍ عضو طلایی  طی دوره عضویت به موارد زیر دسترسی دارد.

·      کلیه مقالات و مطالب اعضای برنزی ، نقره ای و طلایی.

·      فایلهای صوتی و تصویری اعضای برنزی،نقره ای و طلایی.

·      تمرینات و تکنیک های عملی و کاربردی اعضای طلایی.

·      شماره های عمومی ماهنامه حکمت کهن.

·      شماره های عمومی رادیو متافن.

·      کتابها و مقالات الکترونیک اختصاصی حکمت کهن.

·      اولویت و تخفیف ثبت نام دوره های آموزشی.

·      اولویت درخواست مشاوره و خدمات.

·      مدت اعتبار اشتراک طلایی هفت ماه می باشد.

·      ۳۰% تخفیف هزینه دوره های آموزشی.

» اشتراک ویژه
۱۹۹,۹۰۰ تومان

֍ عضو ویژه طی دوره عضویت به کلیه بخش ها و محتوای سایت دسترسی دارد.

·   ۴۰% تخفیف در دوره جامع مقدماتی و پایه.

·   دسترسی به دوره های آموزشی مقدماتی، تمرینها، تکنیکها، مقالات، فایلهای صوتی و تصویری، کتابها و مقالات اختصاصی سایت، شماره های عمومی و اختصاصی ماهنامه حکمت کهن و کلیه فایلهای عمومی و اختصاصی رادیو متافن ، کتابخانه اختصاصی سایت.

·   دسترسی و تماس مستقیم با مدیریت سایت و اساتید.

·     دسترسی به مشاوره های تخصصی.

·     تخفیف شرکت در سایر دوره های آموزشی.

·     شرکت در جلسات تمرین،چله ها ،دعوات علوم غریبه.

·     دسترسی نامحدود به کلیه محتوای وبسایت.

·     مدت اعتبار اشتراک ویژه یک سال می باشد.

·     ۴۰%  تا %۵۰ تخفیف هزینه دوره های آموزشی.

« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه