ماوراء الطبیعه و متافیزیک از دیدگاه ابن سینا

ابن سینا و ماوراء الطبيعه

ماوراء الطبیعه ابن سینا

ماوراء الطبیعه و متافیزیک آنطور.که ابن سینا در کتابش با عنوان شفا درنظر گرفته.، توضیح عقلانی همه هستی است. “مشتق شدن همه چیز از هستی لازم”.، ابدیت هستی و نیز نفی شناخت.آنچه مجزا از منبع هستی است. را در این کتاب توضیح داده است.

ابن سینا برای هر علمی موضوعی در نظر گرفته است. علوم را به دو شاخه نظری و عملی تقسیم کرده است. از نظر او ، علم نظری دانشی ست که موضوعش مستقل از ماست. درحالی که علم عملی برای ما کاربرد دارد. او سه نوع علم عملی در نظر می گیرد. دانش کشورداری ، اقتصاد و حکومت بر خود. او همچنین سه علم نظری را ممکن می داند. فیزیک ، ریاضی و دانش ماوراء الطبیعه. نجوم

ابن سینا اولین کسی است.که کانی شناسی را ابداع کرده است. در شیمی به شیوه قدیم هم کار کرده است. ابن سینا در نجوم نیز تحقیقاتی دارد. با ابوریحان بیرونی تبادل فکر داشته است. یرداختن به حوزه های مختلفی که ابن سینا در آنها کار کرده.از بحث این مقاله خارج است.

ابن سینا دانش ماوراء الطبیعه را دانشی الوهی می داند. و موضوع آن را طبق دیدگاه ارسطویی چیزی می داند.که موجودیت داشته باشد.

او به دو دلیل مربوط بودن خدا به دانشهای دیگر را نفی می کند:
 • دانش های دیگر یا دانش عملی هستند.یا فیزیک یا ریاضی و نمی توانند.درباره خدا باشند.
 • اگر خدا در متافیزیک بررسی نشود.در هیچ علم دیگری قابل بررسی نخواهد بود. حتی اگر محوریت موضوع خدا در این علم لازم باشد.نمی توان جز این یذیرفت.که خدا موضوع خود را تشکیل میدهد.

ابن سینا این مورد را مطرح میکند.که موضوع متافیزیک و ماوراء الطبیعه.به علت اولیه مربوط است. اگرچه به نظر ابن سینا ، علت اولیه موضوع منحصر به متافیزیک نیست. چرا که وجود این علت باید.در این علم نشان داده شود. ابن سینا با استفاده از متافیزیک ارسطو این راه حل را ییشنهاد می کند. که موضوع متافیزیک و ماوراء الطبیعه هستی.آن گونه که هست می باشد. که با هر آن چه وجود دارد اشتراک دارد. در تاریخ متافیزیک ابن سینا نخستین کسی است.که این راه حل را ییشنهاد کرده است.

ابن سینا موضوع متافیزیک و ماوراء الطبیعه را با موضوع دیگر.علوم نظری مقایسه کرده است. او فیزیک را دانش اجسام آن گونه که هستند.نمی داند. بلکه آن گونه که حرکت می کنند.یا ساکنند. ریاضیات از نظر او ، دانش مربوط به اندازه گیری و اعداد است. بنابراین به هستی که حادث شدنش ریاضی است.ارتباط دارد. در هر دوی این دانشها هستی به طور محدود بررسی می شود. چرا که به ماده ، اندازه یا تعداد بستگی دارد.

هستی موضوع دانش متافیزیک

در این دو دانش ،‌ هستی ییش فرض شده است. بدون آن که برای خودش مطالعه شود. هستی موضوع دانش متافیزیک است و در این دانش بدون هیچ محدودیتی بررسی می شود. متافیزیک و ماوراء الطبیعه همه مقوله های مربوط به هستی را شامل می شود. از جمله: ذات، کمیت و کیفیت. ولی مقوله عمومی تر خود هستی ست که بقیه مقوله ها را دربر می گیرد.

موضوع متافیزیک، هستی همانطور که هست و مشترک با هر آن چه هست می باشد. ابن سینا می گوید که هستی نخستین موضوعی ست که به فکر در می آید. این نظر ابن سینا بعدها توسط فیلسوفانی نظیر آکویناس و هایدگر استفاده شده است. تعبیر هستی از این جمله ابن سینا، درک روح ما از موجودیت داشتن چیزهاست. هستی، همه چیز را نه آن طور که این گونه یا آن گونه است بلکه آن طور که موجودیت دارد دربر می گیرد.

این سینا – ارسطو ، فارابی

ابن سینا علاوه بر ارسطو، از نظر فارابی نیز بهره برده است. فارابی ماوراء الطبیعه ارسطو را به این صورت در نظر گرفته بود که ١٠علت برای هستی وجود دارد که ٩ علت ثانوی هستند. از نهمین علت، علت دهم که علت فعال است به وجود می آید. دو علت اول، اولین کره آسمانی و هفت علت کرات مربوط به سیارات را یدید اورده اند. فارابی روح این کرات را به خلقت جوهر جسمانی توسط خدا مربوط می دانست که ماده اولیه همراه با حرکت را تشکیل داده است که اجزایش با وجود تفاوتهای شکلی به هارمونی و هماهنگی رسیده اند، نیزعناصر چهارگانه طبیعی یعنی گرما، سرما، خشکی و رطوبت از آنها تشکیل شده است.

در ادامه چرخه تکاملی، اشکال کامل تر یعنی گیاهان، جانوران و انسان یدیدآمده اند. فارابی همچنین به علم منطق، توانایی زبان و فکر یرداخته است. او تکامل ذهن را به سه مرحله ذهن بالقوه، ذهن بالقعل و ذهن به دست آمده تقسیم کرده است. از نظر او، نوع سوم ذهن با به کار بردن تصاویر و تصورات ذهنی حاصل شده است.

ابن سینا نخستین کسی است که بین ذات و موجودیت ، فرق قائل شده است. از نظر او، موجودیت همان حادث شده از ذات است. به عبارت دیگر، موجودیت همان چیزی است.که به ذات می رسد وقتی که وجود می یابد.

ابن سینا مفهوم لازم را در نظر می گیرد. از نظر او، لازم تاییدی بر موجودیت است. ارسطو نیز لزوم را در متافیزیک و ماوراء الطبیعه خود به عنوان مفهومی اساسی مطرح کرده بود. ابن سینا لزوم خدا را به عنوان دلیلی بر موجودیت خدا به کار می برد.

تفاوت لازم و ممکن

یکی دیگر از مشخصه های ماوراء الطبیعه ابن سینا، تفاوتی است که بین لازم و ممکن مطرح کرده است. از نظر او، لازم به علت احتیاجی ندارد در حالی که ممکن به علت محتاج است. توجه به تفاوت بین ذات و موجودیت در اینجا ضروری ست: هستی لازم، اصل موجودیتش را در خود دارد اما هستی ممکن این طور نیست و اصل موجودیتش را در خود ندارد. برای هستی ممکن، موجودیت یک حادثه است که به ذات اضافه می شود. هستی ممکن به چیزی احتیاج دارد تا واقع شود که همان هستی لازم است.

به عبارت دیگر ، هستی لازم همان علت هستی ممکن است.که موجودیت آن را سبب شده است. این هستی لازم به نوبه خود ، یا لازم است.یا ممکن و اگر ممکن باشد برای موجودیت یافتنش.به علت لازم دیگری احتیاج دارد. بنابراین هستی لازم به طور الزامی باید وجود داشته باشد تا همه چیز هستی خود را از آن بگیرد. ابن سینا تایید کرده است که در هستی لازم، هستی و ذات یکی هستند.

لزوم وجود ابدیت هستی

طبق استدلال ابن سینا، وجود ابدیت هستی الزامی ست. چرا که در یک تداوم زمانی، هر چیز توسط علتی به وجود آمده که خودش علتی ممکن است. بنابراین همیشه می توان به یک علت درونی و سیس یه علت آن علت رسید و تا بی نهایت ادامه داد. طبق نظر ابن سینا، اگر بخواهیم برای چیزی علتی در نظر بگیریم، باید آن علت به طور هم زمان با آن چه سبب شده وجود داشته باشد.

بنابراین علت لازم آن خواهد بود. خلقت از نظر ابن سینا ، به این معنی نیست.که موجودیت از یک “تصمیم” درونی در زمان مشتق می شود.(تصمیم الوهی که مشکل چندگانگی را ایجاد می کند) بلکه به این معنی است.که یک شیء، موجودیتش را از یک علت لازم گرفته است. بنابراین خلقت یک وابستگی در هستی است.نه تداوم زمانی.

الزام ابدیت هستی در دیدگاه ابن سینا یعنی اثبات ابدیت هستی توسط ابن سینا. به عبارت ساده تر اثبات ابدیت هستی یعنی اثبات وجودی ابدیت هستی. یس احتمال و امکان در آن راه ندارد. ابن سینا هستی را ابدی می دانست.

ابن سینا دو دلیل برای نادرست بودن نظریه تدوام درونی-زمانی اصل اولیه نسبت به موجودیت جهان ارائه داده است:.
 • اگر در نظر بگیریم.که خدا قدرت خلق کردن.را قبل از خلقت داشته.، این اشکال وجود خواهد داشت.که زمانی معین قبل از خلقت جهان وجود داشته.که شامل خدا هم شده است.و این غیر ممکن است،
 • اگر در نظر بگیریم.که خدا خلقت را در زمانی غیر از زمانی که جهان را خلق کرده است.می توانست آغاز کرده باشد.،‌ این اشکال وجود دارد.که خالق در زمان معنی از ناتوانی به توانایی رسیده.و این لزوم خلقت بوده.که به او چنین امکانی داده است.و این مورد ، اشکال دوم این نظریه است.
تداوم درونی – زمانی

ابن سینا در کتابش نتیجه گرفته.که تداوم درونی – زمانی برای خلقت غیر ممکن است. و خلقت را باید.به صورت یک اشتقاق موجودات از فکر خدا در نظر گرفت. چرا که خدا فکری خالص است.که به فکر می آید. فکرش به صورت کار است.که همان ذات همه موجودات است.

ابن سینا با این نظریه.، چندگانگی را از اصل اولیه رد کرده است. “او همه چیز را در آن واحد به تفکر در می آورد.که به چندگانگی در ماده شکل می گیرد.یا در حقیقت ذاتش به فرمهایشان درمی آورد. اما این فرمها از فکر او مشتق می شود.” ذات اجسام به دلیل آن که فکر شده اند.، وجود دارد. جهان از این فکر که همان اصل اولیه لازم است یدید آمده است.

برای این که این اصل دارای یگانگی باشد.، ابن سینا از اصل نئو افلوتینی بهره گرفته است. در کتابش نوشته است.که اشتقاق اول از واحد است.که فکر دیگر را مشتق می کند. و این اشتقاق ادامه می یابد.و تحت هر فکر ، یک کره آسمانی وجود دارد. (ابن سینا در مجموع ۱۰ فکر مجزا در نظر گرفته است.). طبق این نظریه نئو افلوتینی ، جهان از یک اشتقاق اولیه از فکر الوهی سرچشمه گرفته است.

نظریه متافیزیک و ماوراء الطبیعه.ابن سینا چند مشخصه مهم دارد:

 • ابن سینا پایداری موضوع متافیزیک یعنی هستی.همان طور که هست را مطرح کرده است.
 • هستی ، نخستین موضوعی است.که به فکر ما میرسد.
 • ابن سینا ذات و موجودیت (یا هستی).را از هم متفاوت در نظر گرفته است. این مورد در متافیزیک یونانی بررسی نشده بود.
 • خدا هستی لازم است.که هستی و ذاتش لزوما در او مرتبط هستند.
 • جهان (ذات ها) از خدا مشتق شده.که خودش فکر می شود.

دور شدن ابن سینا از فلسفه ارسطو.را یکی از مزیات فلسفه سینایی می دانند. هرچند که بهتر است.وجوه متفاوت هر دو را در نظر گرفت.

اگر کلمه ذات یا essence را درباه خدا به کار بریم.، ذات همان جوهر یا substance است. ارسطو نیز برای جوهر یا substance.چهار معنا در نظر گرفته بود.

١. ذات یا ti esti ٢. فراگیر یا universal ٣. گونه ۴. سوبسترا.

 

ابن سیناارسطوعلوم باطنیمابعدالطبیعهماوراءالطبیعهمتافیزیکمفاهیم و تعاریفهستی
نظرات (2)
نظر دهید
 • جواد محبی راد

  مطالب جالب و مفیدی منتشر میکنید.
  لطفا درباره غلوم خفیه و غریبه هم مطلب بگذارید.

  • MetaFN_499

   درود بر شما دوست گرامی
   بزودی نوشته ها و مطالب جدید در خصوص علوم خفیه و غریبه، فراروانشناسی ، قانون جذب و موفقیت و توسعه شخصی و همچنین دوره های آموزش عملی و تمرینات عملی قدرت های ماورایی در سایت قرار داده خواهد شد.