حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی

سوجوک تراپی (۳) – هولوگراف بدن و سوجوک

نظریه جهان هولوگرافیک - هولوگراف کیهان - کانال ارتباطی - دست ، هالوگراف بدن - وجوه شباهت

بر اساس نظریه جهان هولوگرافیک ، کیهان دارای ساختار هولوگرافیکی است. مانند یک تصویر هولوگرام که هر جزء آن تمام اطلاعات کل را در خود دارد. هر جزء از جهان نیز تمام خصوصیات و اطلاعات کل را داراست. در هر اتم همان قوانین و رفتارهایی دیده می شود که … وقتی در دو سیستم مشابه ، تاثیرات فیزیکی در یکی ، در دیگری هم اثراتی ایجاد می کند ، پاسخ مثبت است. مثلا اگر با زمین خوردن یکی پای دیگری هم درد می گیرد ، پس ارتباط در سطح فیزیکی هم وجود دارد. در این صورت درمان هم از سطح فیزیکی می تواند موثر باشد. اما وقتی چنین تاثیراتی مشاهده نمی شود و تنها بیماری های سیستم انرژی …

1 1,885

سوجوک ، دست هولوگراف بدنسوجوک تراپی ۳

هولوگراف بدن و سوجوک درمانی

بر اساس نظریه جهان هولوگرافیک ، کیهان دارای ساختار هولوگرافیکی است. مانند یک تصویر هولوگرام که هر جزء آن تمام اطلاعات کل را در خود دارد. هر جزء از جهان نیز تمام خصوصیات و اطلاعات کل را داراست. در هر اتم همان قوانین و رفتارهایی دیده می شود که در منظومه شمسی و در منظومه شمسی نیز قوانینی جاریست که در کهکشان راه شیری و در کهکشان هم قوانین و رفتار های کل کیهان. از این رو کیهان یک هولوگرام است که هر جزء آن خصوصیات کل را داراست. این شامل هولوگراف بدن نیز می باشد.سوجوک یین و ینگ

بدن انسان و هولوگرام کیهان

بدن انسان به عنوان جزئی از هولوگرام کیهان از اتفاقات کیهان آگاه است، حقیقتی که در مورد تمامی اعضای بدن صادق است. وقتی اتفاق بدی در شرف وقوع است معده آن را حس می کند و دچار دلشوره می شویم.

از سوی دیگر، بدن به عنوان جزئی از هولوگرام کیهان خود یک هولوگرام است. و هر جزء آن از کل بدن آگاه.  تمام اتفاقات جاری در بدن بزرگ در اجزای کوچکتر هم جاری و اثر گذار است.

هولوگرام و اختلال عملکرد اعضا

وقتی عضوی از بدن آسیب می بیند اختلالاتی در عملکرد اعضای دیگر هم مشاهده می شود. وقتی پای کسی می شکند ، ذهن او هم به هم می ریزد ، معده هم مثل گذشته کار نمی کند ، همینطور روده و قلب و … یینگ و یانگ

از دیگر سو ، هر جزء از بدن نیز خود یک هولوگرام به شمار می رود. مانند مغز که تمام اطلاعات ، در هر جزء کوچک از آن وجود دارد و تکرار می شود. آزمایشاتی که روی موش ها انجام شده نشان می دهد اطلاعات در هر جزئی از مغز به طور کامل وجود دارد.

حال که در بدن هم قوانین جهان هولوگرافیک جاری است ، وقتی ارگانی دچار آسیب یا بیماری می شود همه اجزا و ارگان های دیگر از آن مطلع شده و تحت تاثیر قرار می گیرند. دست و پا هم به عنوان جزئی از این هولوگرام ، آیینه اتفاقات بدن بزرگ هستند و از هزاران سال پیش مورد توجه بوده اند. سوجوک

اما وقتی جزئی از بدن شباهت زیادی هم به کل داشته باشد ، قانون تشابه نیز با خصوصیت هولوگرافیکی بدن همراه می شود و این اتصال را محکم تر می کند.

مکتب درمانی سوجوک

مکتب درمانی سوجوک توسط Park Jae Woo دانشمند کره ای مطرح شد. واژه کره ای سو به معنی دست و جوک به معنی پاست. این مکتب در آغاز به روش های مختلفی برای فعال کردن سیستم های انطباقی دست و پا و اثر آنها در درمان بیماری می پرداخت، اما بعد از مدتی پارک جای وو به سیستم جامعی از مکانیزم های فیزیکی و متافیزیکی بدن رسید که مبنای طب او شد. این سیستم جامع، قوانینی مانند قانون یین و ینگ و تئوری هایی مانند محورهای سه گانه و هشت گانه بدن، تئوری شش انرژی، تئوری سیستم واحد انرژی ، تئوری چاکراها و تئوری کانال های انرژی را در بر می گیرد و توصیف عمیقی از ارتباط میان آنها ارائه می کند.

شباهت ، یک کانال ارتباطی است!

در دوقلوهای همسان خیلی وقت ها وقتی یکی از آنها بیمار می شود.، این بیماری در دیگری هم تظاهراتی ایجاد می کند. چنانکه گویی این دو در جایی به هم متصل اند. اما این نقطه اتصال کجاست؟.بدن فیزیکی آنها به کلی از هم جداست. پس پاسخ به این پرسش در دنیای فیزیکی امکان پذیر نیست.

اگر بپذیریم که بیماری ریشه در سیستم انرژی دارد.شاید بتوانیم این پدیده را توضیح بدهیم. وقتی بیماری یا اتفاقات یک سیستم در سیستم دیگر هم تکرار می شود.، نشان می دهد که سیستم انرژی آنها کپی یکدیگر است. اما چه چیزی باعث این اتفاق شده است؟.

دوقلوها به هم شبیه اند.چرا که که هر دو از یک سلول واحد بوجود آمده اند. پس سیستم انرژی آنها هم که از همان سلول واحد بسط پیدا کرده است.و کپی یکدیگر است. به همین دلیل است که هر اتفاقی که در یکی می افتد.در دیگری هم حادث می شود.

نتیجه اینکه:

۱- وجود شباهت بین دو موضوع ، نشان از ریشه های مشترک میان آن دو دارد. مثل شباهت دو نارون که نشان می دهد.هر دو فرزندان یک درخت هستند. یا شباهت دو برادر. یا شباهت گل های رز که همگی از یک گیاه بوجود آمده اند.و یا شباهت دو انسان به هم.  هولوگراف بدن

۲- وجود شباهت میان دو موضوع نشان می دهد.سیستم انرژی آنها نیز به هم شبیه اند.و رفتار مشابه دارند. گویی یک کانال ارتباطی میان این دو وجود دارد. چنان که سیستم انرژی انسان ها شبیه هم است.و با سیستم انرژی حلزون ها کاملا متفاوت است.

۳- هر چه این شباهت بیشتر می شود.ریشه های مشترک بیشترند. پس کانال ارتباطی هم وسیع تر می شود. مثلا شباهت دوقلوهای همسان بیشتر است.از خواهر و برادر معمولی و این شباهت بیشتر است.از شباهت دختر عمه و پسر دایی. و شباهت این دو بیشتر است.از یک انسان ایرانی و یک انسان ژاپنی و آنها شباهت بیشتری دارند.نسبت به انسان و درخت. از این رو اتصال میان دوقلو های همسان بیشتر است.از اتصال میان انسان و درخت.

حال که هر چه شباهت بیشتر می شود.اتصال میان دو سیستم هم بیشتر می شود.، می توان از طریق اثر گذاری روی یک سیستم.، سیستم دیگر را هم تحت تاثیر قرارداد. مثلا در دوقلوهای همسان بیماری هر دو را از طریق یکی از آنها درمان کرد. یا برای درمان بیماری پدر خانواده.، فرزندان او را درمان کرد. چون هر یک از آن ها تا حدی به پدر شبیه اند.

اما آیا درمان در سطح فیزیکی هم می تواند.چنین خاصیتی داشته باشد؟

مثلا وقتی دوقلوها تب می کنند.آیا خنک کردن پیشانی یکی دیگری را هم خنک می کند؟

وقتی در دو سیستم مشابه ، تاثیرات فیزیکی در یکی.، در دیگری هم اثراتی ایجاد می کند.، پاسخ مثبت است. مثلا اگر با زمین خوردن یکی پای دیگری هم درد می گیرد.، پس ارتباط در سطح فیزیکی هم وجود دارد. در این صورت درمان هم از سطح فیزیکی می تواند موثر باشد.

اما وقتی چنین تاثیراتی مشاهده نمی شود.و تنها بیماری های سیستم انرژی در سیستم مشابه اثر می گذارد.، درمان یکی از طریق دیگری هم از سطح انرژی می تواند موثر باشد.

دست هولوگراف بدن است
دست ، هولوگراف بدن
دست شبیه بدن است.

در سال ۱۹۸۷، پارک جای وو به حقیقت ارزشمندی دست یافت. او متوجه شباهت عجیب دست با بدن انسان شد. شباهتی که تا آن زمان بر بشر پوشیده مانده بود.

پروفسور پارک جای وو کاشف سوجوک
پروفسور پارک جای وو کاشف سوجوک

او دریافت که دست از جهات مختلفی به بدن انسان شباهت دارد.و با توجه به سوابق تاریخی که از اثر بخشی نقاط انطباقی دست وجود داشت.، این شباهت می توانست.معانی بسیار ارزشمندی داشته باشد. همین شباهت وافر بود که در پروفسور پارک شوری پر توان برای تحقیقات علمی اش ایجاد کرد. او با کنار هم قراردادن سوابق تاریخی و تئوری های علمی نوین نشان داد که این شباهت بی نظیر می تواند.علت و ریشه اثربخشی نقاط انطباقی دست.در تمام طول تاریخ باشد.

مکاتب باستانی و ارتباط دست و بدن

مکاتب باستانی مانند بازتاب شناسی که از هزاران سال پیش مورد استفاده بوده اند.ارتباطات عمیقی را میان دست و بدن کشف کرده بودند. اما تحقیقات پروفسور پارک در ۲۰ سال گذشته دروازه های جدیدی را بر این علوم کهن گشوده و سوجوک تراپی را به یک مکتب علمی گسترده و جامع در درمان بیماری ها تبدیل کرده است. تحقیقات مفصلی که او در این رابطه انجام داد.، گره هایی از طب چینی گشود.که باعث اعطای جایزه امپراطور زرد.، بزرگترین جایزه کشور چین ، به پروفسور پارک شد.

وجوه شباهت

شباهت میان دست و بدن جنبه های متفاوتی را در بر می گیرد.که هر یک نشانگر اتصال عمیقی میان دست و بدن است. اما وجوه این شباهت چیست؟.

۱ـ به لحاظ تعداد اجزای متصل به تنه

بدن از یک تنه و پنج قسمت متصل به آن تشکیل شده است. دو دست ، دو پا و سرو گردن. دست هم شامل یک تنه و پنج قسمت (انگشت) متصل به آن است.

شباهت های دست با کل بدن ، هالوگرافی
شباهت به لحاظ تعداد اجزای متصل به تنه
۲ـ به لحاظ محل قرار گیری اجزای متصل به تنه

در بدن سر در بالاترین قسمت بدن قرار دارد.و در دست هم شست بالاترین جزء متصل به تنه است. در بدن پاها در پایین ترین قسمت بدن قرار دارند.در دست هم انگشتان در پایین ترین قسمت دست قرار دارند.

سیستم انطباق و قانون هولوگرافی
شباهت به لحاظ محل قرارگیری اجزای متصل به تنه
۳ـ به لحاظ جهت اجزای متصل به تنه

در بدن دست ها و پاها رو به پایین اند و سر و گردن رو به بالا. در دست هم چهار انگشت رو به پایین اند.و انگشت شست تنها انگشتی است.که رو به بالا بر می گردد.

هولوگراف بدن و سیستم انطباق در طب سوجوک ، یین و ینگ
شباهت به لحاظ جهت اجزای متصل به تنه
۴ـ به لحاظ طول اجزای متصل به تنه

در بدن پاها بزرگ تر از دست ها و سر و گردن کوتاه تر از همه آن هاست. در دست هم انگشتان وسطی بلند تر و انگشتان کناری کوتاه تر هستند.و انگشت شست از همه کوتاه تر است.

سیستم انطباق ، دست شبیه بدن
شباهت به لحاظ طول اجزای متصل به تنه
۵ـ به لحاظ تعداد بندها

در بدن دست ها و پاها شامل سه قسمت اصلی هستند. کف دست و پا ، ساعد و ساق.، بازو و ران. در دست هم انگشتان متناظر دست و پا سه بند دارند. همچنین سر و گردن دارای دو قسمت هستند. در دست هم انگشت شست دو بند دارد.

دست هولوگراف بدن
شباهت به لحاظ تعداد بندها
۶ـ  به لحاظ اهمیت اجزای متصل

در بدن سر و گردن مهم ترین قسمت های متصل به تنه هستند. در دست هم شست مهم ترین انگشت است. می تواند خود را به همه انگشتان دیگر برساند.و تنها انگشتی است که همه انگشتان دیگر را در انجام کارهاشان کمک می کند. هولوگراف بدن

۷ـ  به لحاظ شباهت ساختاری شست و سر

انگشت شست از انگشتان دیگر پهن تر است. مثل سر در بدن که از اهمیت بالاتری نسبت به اندام های دیگر برخوردار است. پس شست با سر منتاظر است.

دست هولوگراف بدن است. سوجوک درمانی - یین و ینگ
شباهت به لحاظ شباهت ساختاری سر و شست
۸ـ به لحاظ جهت جمع شدن

دست در جهت جلو و از ناحیه کف دست جمع می شود. بدن هم از سمت جلو و ناحیه شکم جمع می شود. چنانکه در دوران جنینی در این وضعیت بوده است.

آیا این شباهت اتفاقی بوده است؟ هولوگراف بدن
عضو مورد توجه

این شباهت در هر عضو دیگری هم می توانست باشد.اما در دست ها ایجاد شده است. تنها عضوی از بدن که همیشه در مقابل چشمان ماست.و بیش از هر عضو دیگری به آن توجه داریم.و آن را می شناسیم.

عضو موثر و پر کار

این شباهت در عضوی است.که تقریبا همه کارها را با آن ها انجام می دهیم. از این رو در فعالیت های روزانه عضو کلیدی بدن به شمار می روند.یین و ینگ

خطوط تمایز

بر خلاف بدن که در آن هیچ خط تمایزی میان سر و گردن.، گردن و تنه ، تنه و دست ها و پاها وجود ندارد.، در دست ها هر جزء از جزء دیگر با خطوط مشخصی به طور دقیق متمایز شده است. یین و ینگ

تعداد اجزای متصل

اگر هدف از خلقت دست تنها برداشتن اشیا بود.، تنها دو انگشت کافی بود.در حالی که دست پنج انگشت دارد. درست برابر با تعداد اعضای متصل به تنه در بدن.  تصویر هولوگراف بدن

سوجوک ، دست هولوگراف بدن ، یین و ینگ

پارک در سال ۲۰۱۰ دار فانی را وداع گفت. او آخرین سمینار زندگی اش در سال ۲۰۱۰ می گوید:

” آیا این همه اتفاقی بوده است.یا اینکه قصد و هدف مشخصی در ورای آن مد نظر بوده است؟.همین قدر که بدانیم خالق از ایجاد چنین مکانیزمی ایده و قصد مشخصی داشته.که چنین ابزاری را در اختیار ما و در برابر چشمانمان قرارداده است.ما را به سطح جدیدی از آگاهی می رساند. همین نکته است.که سوجوک را علاوه بر یک روش درمانی.، به ابزاری برای ارتقای آگاهی انسان بدل می کند. همین که درک کنیم خالق از این همه ، قصد و هدف مشخصی داشته و به مخلوق خود عشق می ورزد.، میان آگاهی ما و آگاهی او ارتباط برقرار می کند. از این رو هدف از فراگیری سوجوک تنها درمان بیماری ها نیست. سوجوک به ما کمک می کند.که گامی در جهت تعالی خود برداریم. یین و ینگ

تنه ، سر ، گردن

در دست ها هر جزء از بدن از جزء دیگر به طور دقیق متمایز است. در صورتی که در بدن این خطوط وجود ندارند. در بدن بزرگ مشخص نیست سر کجا تمام می شود و گردن کجا آغاز می شود یا سینه کجا تمام می شود و شکم کجا شروع می شود و این ها مرزهایی است که در دست کاملا مشخص است. این نشان می دهد که خالق علاقه ای به دستکاری سر ، گردن و تنه توسط انسان نداشته است. خطوط مشخصی که در دست و پا وجود دارد نشان می دهد که این قصد مشخص او بوده که از این سیستم ها برای درمان استفاده شود.  یین و ینگ سوجوک

تنه و سر و گردن مکان های امنی هستند.و نباید آن ها را دستکاری کرد.چرا که حتی اگر دست ها و پاهامان را از دست بدهیم .فقط با سر و گردن و تنه می توانیم.زنده بمانیم. اما اگر یکی از این قسمت های امن را از دست بدهیم.زندگی ناممکن می شود. وجود خطوط مرزی دقیق و روشن در دست ها شاید به این معنی است.که او به ما اخطار می کند.که این قسمت ها را دستکاری نکنیم که ممکن است.باعث صدمات جدی شود.”   هولوگراف بدن یین و ینگ

هولوگراف بدن

بیشتر بخوانید:
زیست آهنگ یا بیوریتم 2 - سیکل های بیوریتم و استفاده کاربردی از زیست آهنگ
منبع کانال حکمت کهن وبلاگ حکمت کهن (هرمس) 1 وبلاگ حکمت کهن (میکائیل) 1
1 نظر
  1. امیرعلی بهادری می گوید

    عالیه
    خیلی جالب و آموزنده است.
    از شما بخاطر مطالب و سایت مفید و عالی حکمت کهن سپاسگزارم.
    پیروز و موفق باشید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه