حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی

نسبت طلایی یا عدد الهی ، دنباله فیبوناچی – قسمت اول

نسبت طلایی - نسبت طلایی در ایران - محاسبه - تعبیر هندسی - مثلث کپلر

در قرن ۱۲، لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci) دنباله مشهور خود را معرفی نمود. جمله بعدی برابر مجموع دو جمله قبلی خود میباشد. … عدد فی از دنباله فیبوناچی مشتق شده است ، تصاعد مشهوری که شهرتش تنها به این دلیل نیست که هر جمله با مجموع دو جمله پیشین خود برابری می کند. بلکه به این دلیل است که خارج قسمت هر دو جمله کنار هم خاصیت حیرت انگیز ، نزدیکی به عدد ۱.۶۱۸ را دارد. …

4 3,027

دنباله فیبوناچی - عدد فی. علم اعدادنسبت طلایی یا عدد الهی

بخش اول

دنباله فیبوناچی ( عدد فی )

در قرن ۱۲ ، لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci) دنباله مشهور خود را معرفی نمود. جمله بعدی برابر مجموع دو جمله قبلی خود میباشد. نسبت طلایی یا عدد فی ، عدد الهی ، عدد طلایی ، دنباله فیبوناچی ، فی ، نسبت فی. علم اعداد.

. . . , ۱۴۴, ۸۹, ۵۵, ۳۴, ۲۱, ۱۳, ۸, ۵, ۳, ۲, ۱, ۱, ۰

عدد فی از دنباله فیبوناچی مشتق شده است. تصاعد مشهوری که شهرتش تنها به این دلیل نیست.که هر جمله با مجموع دو جمله پیشین خود برابری می کند. بلکه به این دلیل است.که خارج قسمت هر دو جمله کنار هم خاصیت حیرت انگیز.، نزدیکی به عدد ۱.۶۱۸ را دارد.

نکته جالب این است.که عدد فی با عدد پنج نسبت جالبی دارد.که در زیر مشاهده می کنید:. دنباله فیبوناچی

۵.+۵.*۵.^۵ = Phi

در زیر مقداری از این عدد نامتناهی را می بینید:.

۱.۶۱۸۰۳۳۹۸۸۷۴۹۸۹۴۸۴۸۲۰۴۵۸۶۸۳۴۳۶۵۶۳۸۱۱۷۷۲۰۳۰۹۱۷۹۸۰۵۷۶۲۸۶۲۱۳۵۴۴۸۶۲۲۷۰۵۲۶۰۴۶۲۸۱۸۹۰
۲۴۴۹۷۰۷۲۰۷۲۰۴۱۸۹۳۹۱۱۳۷۴۸۴۷۵۴۰۸۸۰۷۵۳۸۶۸۹۱۷۵۲۱۲۶۶۳۳۸۶۲۲۲۳۵۳۶۹۳۱۷۹۳۱۸۰۰۶۰۷۶۶۷۲۶۳۵
۴۴۳۳۳۸۹۰۸۶۵۹۵۹۳۹۵۸۲۹۰۵۶۳۸۳۲۲۶۶۱۳۱۹۹۲۸۲۹۰۲۶۷۸۸۰۶۷۵۲۰۸۷۶۶۸۹۲۵۰۱۷۱۱۶۹۶۲۰۷۰۳۲۲۲۱۰۴
۳۲۱۶۲۶۹۵۴۸۶۲۶۲۹۶۳۱۳۶۱۴۴۳۸۱۴۹۷۵۸۷۰۱۲۲۰۳۴۰۸۰۵۸۸۷۹۵۴۴۵۴۷۴۹۲۴۶۱۸۵۶۹۵۳۶۴۸۶۴۴۴۹۲۴۱۰۴
۴۳۲۰۷۷۱۳۴۴۹۴۷۰۴۹۵۶۵۸۴۶۷۸۸۵۰۹۸۷۴۳۳۹۴۴۲۲۱۲۵۴۴۸۷۷۰۶۶۴۷۸۰۹۱۵۸۸۴۶۰۷۴۹۹۸۸۷۱۲۴۰۰۷۶۵۲۱
۷۰۵۷۵۱۷۹۷۸۸۳۴۱۶۶۲۵۶۲۴۹۴۰۷۵۸۹۰۶۹۷۰۴۰۰۰۲۸۱۲۱۰۴۲۷۶۲۱۷۷۱۱۱۷۷۷۸۰۵۳۱۵۳۱۷۱۴۱۰۱۱۷۰۴۶۶۶
۵۹۹۱۴۶۶۹۷۹۸۷۳۱۷۶۱۳۵۶۰۰۶۷۰۸۷۴۸۰۷۱۰۱۳۱۷۹۵۲۳۶۸۹۴۲۷۵۲۱۹۴۸۴۳۵۳۰۵۶۷۸۳۰۰۲۲۸۷۸۵۶۹۹۷۸۲۹
۷۷۸۳۴۷۸۴۵۸۷۸۲۲۸۹۱۱۰۹۷۶۲۵۰۰۳۰۲۶۹۶۱۵۶۱۷۰۰۲۵۰۴۶۴۳۳۸۲۴۳۷۷۶۴۸۶۱۰۲۸۳۸۳۱۲۶۸۳۳۰۳۷۲۴۲۹۲
۶۷۵۲۶۳۱۱۶۵۳۳۹۲۴۷۳۱۶۷۱۱۱۲۱۱۵۸۸۱۸۶۳۸۵۱۳۳۱۶۲۰۳۸۴۰۰۵۲۲۲۱۶۵۷۹۱۲۸۶۶۷۵۲۹۴۶۵۴۹۰۶۸۱۱۳۱۷
۱۵۹۹۳۴۳۲۳۵۹۷۳۴۹۴۹۸۵۰۹۰۴۰۹۴۷۶۲۱۳۲۲۲۹۸۱۰۱۷۲۶۱۰۷۰۵۹۶۱۱۶۴۵۶۲۹۹۰۹۸۱۶۲۹۰۵۵۵۲۰۸۵۲۴۷۹۰
۳۵۲۴۰۶۰۲۰۱۷۲۷۹۹۷۴۷۱۷۵۳۴۲۷۷۷۵۹۲۷۷۸۶۲۵۶۱۹۴۳۲۰۸۲۷۵۰۵۱۳۱۲۱۸۱۵۶۲۸۵۵۱۲۲۲۴۸۰۹۳۹۴۷۱۲۳۴
۱۴۵۱۷۰۲۲۳۷۳۵۸۰۵۷۷۲۷۸۶۱۶۰۰۸۶۸۸۳۸۲۹۵۲۳۰۴۵۹۲۶۴۷۸۷۸۰۱۷۸۸۹۹۲۱۹۹۰۲۷۰۷۷۶۹۰۳۸۹۵۳۲۱۹۶۸۱
۹۸۶۱۵۱۴۳۷۸۰۳۱۴۹۹۷۴۱۱۰۶۹۲۶۰۸۸۶۷۴۲۹۶۲۲۶۷۵۷۵۶۰۵۲۳۱۷۲۷۷۷۵۲۰۳۵۳۶۱۳۹۳۶۲۱۰۷۶۷۳۸۹۳۷۶۴۵
۵۶۰۶۰۶۰۵۹۲۱۶۵۸۹۴۶۶۷۵۹۵۵۱۹۰۰۴۰۰۵۵۵۹۰۸۹۵۰۲۲۹۵۳۰۹۴۲۳۱۲۴۸۲۳۵۵۲۱۲۲۱۲۴۱۵۴۴۴۰۰۶۴۷۰۳۴۰
۵۶۵۷۳۴۷۹۷۶۶۳۹۷۲۳۹۴۹۴۹۹۴۶۵۸۴۵۷۸۸۷۳۰۳۹۶۲۳۰۹۰۳۷۵۰۳۳۹۹۳۸۵۶۲۱۰۲۴۲۳۶۹۰۲۵۱۳۸۶۸۰۴۱۴۵۷۷
۹۹۵۶۹۸۱۲۲۴۴۵۷۴۷۱۷۸۰۳۴۱۷۳۱۲۶۴۵۳۲۲۰۴۱۶۳۹۷۲۳۲۱۳۴۰۴۴۴۴۹۴۸۷۳۰۲۳۱۵۴۱۷۶۷۶۸۹۳۷۵۲۱۰۳۰۶۸
۷۳۷۸۸۰۳۴۴۱۷۰۰۹۳۹۵۴۴۰۹۶۲۷۹۵۵۸۹۸۶۷۸۷۲۳۲۰۹۵۱۲۴۲۶۸۹۳۵۵۷۳۰۹۷۰۴۵۰۹۵۹۵۶۸۴۴۰۱۷۵۵۵۱۹۸۸۱
۹۲۱۸۰۲۰۶۴۰۵۲۹۰۵۵۱۸۹۳۴۹۴۷۵۹۲۶۰۰۷۳۴۸۵۲۲۸۲۱۰۱۰۸۸۱۹۴۶۴۴۵۴۴۲۲۲۳۱۸۸۹۱۳۱۹۲۹۴۶۸۹۶۲۲۰۰۲
۳۰۱۴۴۳۷۷۰۲۶۹۹۲۳۰۰۷۸۰۳۰۸۵۲۶۱۱۸۰۷۵۴۵۱۹۲۸۸۷۷۰۵۰۲۱۰۹۶۸۴۲۴۹۳۶۲۷۱۳۵۹۲۵۱۸۷۶۰۷۷۷۸۸۴۶۶۵
۸۳۶۱۵۰۲۳۸۹۱۳۴۹۳۳۳۳۱۲۲۳۱۰۵۳۳۹۲۳۲۱۳۶۲۴۳۱۹۲۶۳۷۲۸۹۱۰۶۷۰۵۰۳۳۹۹۲۸۲۲۶۵۲۶۳۵۵۶۲۰۹۰۲۹۷۹۸
۶۴۲۴۷۲۷۵۹۷۷۲۵۶۵۵۰۸۶۱۵۴۸۷۵۴۳۵۷۴۸۲۶۴۷۱۸۱۴۱۴۵۱۲۷۰۰۰۶۰۲۳۸۹۰۱۶۲۰۷۷۷۳۲۲۴۴۹۹۴۳۵۳۰۸۸۹۹
۹۰۹۵۰۱۶۸۰۳۲۸۱۱۲۱۹۴۳۲۰۴۸۱۹۶۴۳۸۷۶۷۵۸۶۳۳۱۴۷۹۸۵۷۱۹۱۱۳۹۷۸۱۵۳۹۷۸۰۷۴۷۶۱۵۰۷۷۲۲۱۱۷۵۰۸۲۶
۹۴۵۸۶۳۹۳۲۰۴۵۶۵۲۰۹۸۹۶۹۸۵۵۵۶۷۸۱۴۱۰۶۹۶۸۳۷۲۸۸۴۰۵۸۷۴۶۱۰۳۳۷۸۱۰۵۴۴۴۳۹۰۹۴۳۶۸۳۵۸۳۵۸۱۳۸۱
….

دنباله فیبوناچی - نسبت طلایی. علم اعداد
دنباله فیبوناچی – نسبت طلایی
نسبت طلایی یا عدد الهی

ایجاد نسبت طلایی عبارت است.از تقسیم پاره خط به دو قسمت.به طوری که نسبت طول قطعه بزرگ تر به طول تمام پاره خط.، مساوی با طول قطعه کوچک تر به قطعه بزرگ تر باشد. این نسبت در قدیم به تقسیم خط به نسبت ذات وسطین و طرفین (یا تقسیم توافقی) معروف بوده است.که معادل آن به صورت اعشاری در حدود ۱٫۶۱۸ خواهد بود.که این عدد همان عدد فی می باشد.و یکی از خواص آن این است.که اگر یک واحد از آن کسر کنیم.مقدار آن برابر عکس خودش می شود.

نتایج تحقیقات فراوان علمی و روان شناسی اعلام می کند.که زیباترین سطوح و اشکال از نظر انسان ها.، آنهایی هستند.که در ابعاد آنها نسبت طلایی به کار رفته باشد. علم اعداد. علم الاعداد و جفر.

تعبیر هندسی دیگر اینگونه‌ است:.

پاره خط AB و نقطهٔ M روی آن مفروضند. به گونه‌ ای که نسبت a به b برابر است با نسبت a+b به a. این نسبت برابر φ است. یعنی:

تعریف هندسی نسبت طلایی
مقدار عدد فی ، عدد الهی یا نسبت طلایی
مقدار عددی نسبت طلایی – عدد فی
پیشینه

پیشینه توجه به عدد طلایی نه به زمان فیبوناچی.بلکه به زمانهای بسیار دورتر می‌رسد. اقلیدس در جلد ششم از سیزده جلد کتاب مشهور خود.که در آنها هندسه اقلیدسی را بنا نهاد.، این نسبت را مطرح کرده‌ است. لوکا پاچیولی در سال ۱۵۰۹ میلادی کتابی با عنوان نسبت الهی (The Divine Proportion) تالیف کرد. وی در آن نقاشی‌ هایی از لئوناردو داوینچی آورده‌ است.که پنج جسم افلاطونی را نمایش می‌دهند.و در آنها نیز به این نسبت اشاره شده‌ است. علم اعداد.

مصریان ، سالها قبل از میلاد از این نسبت آگاه بوده‌اند.و آن را در ساخت اهرام مصر رعایت کرده‌اند. بسیاری از الگوهای طبیعی در بدن انسان این نسبت را دارا هستند. نسبت طول ضلع پنج پر منتظم به طول ضلع پنج ضلعی منتظم.برابر همین عدد است. روانشناسان هم بر این باورند.زیباترین مستطیل به دید انسان ، مستطیلی است. که نسبت طول به عرض آن برابر عدد طلایی باشد. علم اعداد.

 حیوانات ، گیاهان و حتی انسان ها.همگی با دقتی بسیار بالا وجوهی از ضرایب فی به یک می باشند. دانشمندان قدیم  ۱.۶۱۸ را نسبت الهی عنوان کرده اند. برای آشنایی بیشتر با این نسبت به چند نمونه زیر توجه کنید:.

در یک کندوی عسل همیشه تعداد زنبورهای ماده از نرها بیشتر است. حال اگر تعداد زنبورهای ماده را به نر تقسیم کنیم.در هر کندویی در هر گوشه دنیا یک عدد ثابت بدست می آید.که همان فی است.

نسبت قطر مارپیچ های حلزون نیز نسبت ۱.۶۱۸ به یک را دارد.

تخمه های آفتابگردان به شکل مارپیچ هایی روبروی هم رشد می کنند. نسبت قطر هر دایره به دایره بعدی ۱.۶۱۸ می باشد.

نسبت طولی و عرضی خال های پروانه ها.، نسبت فی است. دنباله فیبوناچی.

داوینچی اولین کسی بود.که نسبت دقیق استخوان های انسان را اندازه گیری نمود.و ثابت کرد که این  تناسبات با ضریب عدد فی هستند. دنباله فیبوناچی.

فاصله سر تا زمین را تقسیم بر فاصله شکم تا زمین نمایید. عدد حاصله ۱.۶۱۸ می باشد.

فاصله شانه ها تا نوک انگشت.تقسیم بر فاصله آرنج تا نوک انگشت هم بیانگر عدد فی می باشد.

نمونه های دیگر:.

باسن تا زمین تقسیم بر زانو تا زمین.

مفاصل انگشتان … تقسیمات ستون فقرات و … .

همان طور که می دانید.DNA زنجیره حیاتی هر موجودی است.که در آن کلیه اطلاعات آن موجود بصورت کد و زنجیروار قرار دارد.  DNA سی و چهار آنگستروم طول و ۲۱ آنگستروم پهنا دارد. و ۳۴ و ۲۱ جزو اعداد سری فیبوناچی هستند.و تقسیم آنها بر یکدیگر عدد ۱.۶۱۹۰۴ را نشان میدهد.که کاملا نزدیک ۱.۶۱۸۰۳۳۹ میباشد.

نسبت طلایی در ایران:

برج و میدان آزادی :طول بنا ۶۳ و عرض ان ۴۲ است که ۵/۱=۴۲ : ۶۳ و به عدد طلایی نزدیک می‌باشدسبک معماری آن نیزطاق بزرگی است که تلفیقی از سبک هخامنشی و ساسانی و اسلامی است که منحنی آن با الهام از طاق کسری معماری ایران باستان را تداعی می نماید.

قلعه دالاهو ، کرمانشاه:

خطی از استحکامات به طول دو و نیم کیلومتر و عرض چهار متر با قلوه و لاشه سنگ به همراه ملاط دیوار گچ را می سازد. سرتاسر نمای خارجی این دیوار با مجموعه‌ای از برج های نیم دایره‌ای شکل تقویت شده است.می دانیم۶/۱=۵/۲ : ۴ که همان عدد طلایی است.

بیستون از دوره هخامنشی ، کرمانشاه:

به طول ۵ کیلومتر و عرض ۳ کیلومتراست.اعداد۵و۳هردوجزودنباله فیبوناتچی هستندو۶/۱=۵:۳ و ابعاد برجسته کاری ۱۸ در ۱۰ پاست که قامت “داریوش”۵ پا و ۸ اینچ (۱۷۰ سانتیمتر)بلندی داردکه هر دو اعداد فیبوناتچی هستند پل ورسک در مازندران:این پل بر روی رودخانه ورسک در مجاورت سواد کوه بنا شد.بلندی این پل ۱۱۰ متر است وطول قوس آن ۶۶ متر می‌باشد(۶/۱ = ۶۶ : ۱۱۰ ).

مقبره ابن سینا:

آرامگاه در وسط تالاری مربع شکل قرارگرفته که پله مدور(مارپیچ فیبوناتچی) و پایه‌های دوازده گانه برج را احاطه کرده اند .سطح حیاط باسه پله سراسری به ایوان متصل است. ایوان با دری به ارتفاع ۲/۳ متر و عرض ۹/۱ متر به سرسرای آرامگاه متصل است (۶/۱=۹/۱ : ۲/۳ )در دو طرف سرسرا دو تالار قرار دارد یکی در جنوب که تالار سخنرانی و اجتماعات است.و یکی در شمال که کتابخانه آرامگاه است.طول تالار کتابخانه ۴۵/۹ متر وعرض آن ۷۵/۵ متر است(۶/۱=۷۵/۵ : ۴۵/۹ )

ارگ بم:

این بنا ۳۰۰ متر طول و ۲۰۰ متر عرض داشته و از ۲ قسمت تشکیل شده است. این دﮋ ۵ شیوه ساختاری از خشت خام دارد . (۳ و ۲ و ۵ اعداد دنباله فیبوناتچی هستند).

محاسبه:
֍ مطلب پیشنهادی برای مطالعه:

عددشناسی – عدد سرنوشت و تقدیر

بیشتر بخوانید:
خواص و انرژی سنگ ها - قسمت دوم - روش های پاکسازی سنگ ها

برای بدست آوردن نسبت طلائی از تعریف هندسی آن استفاده می‌کنیم:

تعریف هندسی نسبت طلایی

از این معادله که تعریف عدد است، که از معادله سمت راست می‌توان نتیجه گرفت: ، پس خواهیم داشت:

محاسبه عدد فی

با حذف b از طرفین به دست می‌آید:

محاسبه عدد الهی

پس از ساده سازی این معادله ، معادله درجه دومی بر حسب به دست می‌آید:

محاسبه دنباله فیبوناچی

و پاسخ مثبت آن:

محاسبه نسبت طلایی
که همان نسبت طلایی است.

این نسبت از قدیم در بین هنرمندان و معماران شناخته شده و در آثار خود از آن استفاده می کرده اند؛ نظیر ساختمان معبد پارتنون که در آن این نسبت به کار رفته است.

نسبت طلایی در ساختمان معبد پارتنون
معبد پارتنون

در اهرام مصر نیز این نسبت به دقت رعیات شده است. مثلث قائم الزاویه ای که با نسبت های این هرم شکل گرفته شده باشد به مثلث قائم مصری یا Egyptian Triangle معروف هست و جالب اینجاست که بدانید نسبت وتر به ضلع هم کف هرم معادل با نسبت طلایی یعنی دقیقا ۱٫۶۱۸۰۴ می باشد. این نسبت با عدد طلایی تنها در رقم پنجم اعشار اختلاف دارد یعنی چیزی حدود یک صد هزارم! علم اعداد. علم الاعداد.

مثلث قائم مصری
مثلث قائم مصری

مدارک به دست آمده از دو هزار سال قبل از میلاد در یکی از اهرام مصر نیز که در یکی از اطاق ها تصویری به دست آمده، حاکی از مطالعه این نسبت روی اجزای بدن انسان است که مطالعه آن توسط لوکوربوزیه معمار فرانسوی روی بدن انسان، جدول معروفی را به دست می دهد که با استفاده از قابلیت تقسیم طبیعی در بدن انسان، علم نسبت ها را در ساختمان وارد کرده است. بررسی های لوکوربوزیه بعد از وی توسط دیگر دانشمندان مورد مطالعه و پیگیری است.

نسبت طلائی در اندام انسان - لئوناردو داوینچی. علم اعدادلئوناردو داوینچی در ترسیم نقاشی معروف خود از بدن انسان از نسبت طلایی بهره گرفته است. به عنوان مثال نقاطی از بدن که دارای نسبت طلایی هستند.

نسبت قد انسان به فاصله ناف تا پاشنه پا.
نسبت فاصله نوک انگشتان تا آرنج به فاصله مچ تا آرنج.
نسبت فاصله شانه تا بالای سر به اندازه سر.
نسبت فاصله ناف تا بالای سر به فاصله شانه تا بالای سر.
نسبت فاصله ناف تا زانو به فاصله زانو تا پاشنه پا.

 

انتخاب ده ضلعی منتظم از طرف هنرمندان ایرانی و استفاده آن در کارهای معماری (پوشش گنبدها با کاربندی ده) و کارهای هنری (گره سازی ها که پایه آنها روی ده ضلعی منتظم قرار دارد) توجه و دقت آنها و بالاخره دید آنها را در انتخاب و به دست آوردن بهترین تناسبات در خطوط و سطوح را می رساند. چرا که در ده ضلعی منتظم نسبت شعاع به طول ضلع، همان نسبت طلائی است که در تمام کاربندی پوشش های گنبدی در معماری اصیل ایرانی – اسلامی از آن استفاده شده است. دنباله فیبوناچی. علم اعداد.

متساوی الساقین ابوالوفاء بوزجانی

همچنین مثلث متساوی الساقینی که ابوالوفاء بوزجانی در کشیدن پنج ضلعی از آن استفاده کرده.و آن را مثلث پنج ضلعی نامیده است.، مثلثی است که بین ساق و قاعده آن این نسبت طلایی وجود دارد.

در مطالعه در طبیعت نیز این تناسب زیاد دیده می شود نظیر فاصله برگ های روی ساقه و ساقه روی شاخه و شاخه روی تنه در بعضی گیاهان که بین هر دو زوج.، سومی تقریبا در جای طلایی قرار گرفته است.

عدد فی یا عدد الهی در پوسته مارپیچی حلزون

پوسته مارپیچی یک حلزون نمونه ای ساده و درعین حال زیبا از نسبت طلائی است.

فواصل خال های پروانه

نسبت طلایی در فواصل خال های پروانه

فواصل افقی قطعات ویولون

نسبت طلائی در فواصل افقی قطعات ویولون

نسبت طلایی در طول و عرض iPod. دنباله فیبوناچی

رعایت نسبت طلایی در طول و عرض iPod نسبت به محصولات مشابه . علم اعداد.

مثلث کپلر - برش اهرام و نسبت طلایی در علم اعداد

برش اهرام و نسبت طلایی

اهرام مصر یکی از قدیمی ترین ساخته های بشری است که در آن هندسه و ریاضیات بکار رفته شده است. مجموعه اهرام Giza در مصر که قدمت آنها به بیش از ۲۵۰۰ سال پیش از میلاد می رسد یکی از شاهکارهای بشری است که در آن نسبت طلایی بکار رفته است. به این شکل نگاه کنید که در آن بزرگترین هرم از مجموعه اهرام Giza خیلی ساده کشیده شده است. دنباله فیبوناچی.

مثلث کپلر

مثلث قائم الزاویه ای که با نسبت های این هرم شکل گرفته شده باشد به مثلث قائم مصری یا Egyptian Triangle معروف هست و جالب اینجاست که بدانید نسبت وتر به ضلع هم کف هرم معادل با نسبت طلایی یعنی دقیقا” ۱٫۶۱۸۰۴ می باشد. این نسبت با عدد طلایی تنها در رقم پنجم اعشار اختلاف دارد یعنی چیزی حدود یک صد هزارم. باز توجه شما را به این نکته جلب می کنیم که اگر معادله فیثاغورث را برای این مثلث قائم الزاویه بنویسم به معادله ای مانند phi۲=phi+b۲ خواهیم رسید که حاصل جواب آن همان عدد معروف طلایی خواهد بود. (معمولا” عدد طلایی را با phi نمایش می دهند). علم اعداد.

اهرام مصر - مثلث قائم مصری. دنباله فیبوناچی. علم اعداد

طول وتر برای هرم واقعی حدود ۳۵۶ متر و طول ضلع مربع قاعده حدودا” معادل ۴۴۰ متر می باشد. بنابر این نسبت ۳۵۶ بر ۲۲۰ (معادل نیم ضلع مربع) برابر با عدد ۱٫۶۱۸ خواهد شد.

کپلر (Johannes Kepler 1571-1630) منجم معروف نیز علاقه بسیاری به نسبت طلایی داشت.بگونه ای که در یکی از کتابهای خود اینگونه نوشت:.

“هندسه دارای دو گنج بسیار با اهمیت می باشد.که یکی از آنها قضیه فیثاغورث و دومی رابطه تقسیم یک پاره خط با نسبت طلایی می باشد. اولین گنج را می توان به طلا و دومی را به جواهر تشبیه کرد”.

تحقیقاتی که کپلر راجع به مثلثی که اضلاع آن به نسبت اضلاع مثلث مصری باشد.به حدی بود که امروزه این مثلث به مثلث کپلر نیز معروف می باشد.

 

منبع کانال حکمت کهن وبلاگ هرمس (حکمت کهن) 1 کانال آپارات حکمت کهن
4 دیدگاه
 1. رسول حسنی می گوید

  کسی هست از عدد طلایی سر در بیاره ک یدونه یه هرم برام طراحی کنه و ابعادش بهم بگه!

  1. پشتیبانی حکمت کهن می گوید

   سلام و درود
   بله دوست عزیز
   برای طراحی هرم و نحوه کاربرد از طریق فرم تماس با ما ، با استاد هرمس (واحد) تماس بگیرید و درخواستتون رو دقیقا مطرح بفرمایید.

 2. Brianneamn می گوید

  Whoa….this is a good web site.

 3. زیبا الفونه می گوید

  سلام بر شما
  مطلب خیلی جالب و کاملی است.
  لطفا قسمت های بعدی را در سایت قرار بدید.
  ممنونم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه