چهل اسم ادریسی – شرح خواص و فضیلت ها ، اعراب و آداب

دعایی از حضرت ادریس - شیخ بهایی - چهل اسم ادریسی - خواص - اعراب و آداب

چهل اسم ادریسی

خواص ، اعراب و آداب

چهل اسم حضرت ادریس

برآورده شدن حاجت ، گشایش کارها ، تسخیر تمام موجودات
شرح خواص و فضیلت اسامی ادریسی

 

 

 

دعایی از حضرت ادریس پیامبر علیه السلام

در کتاب مهج الدعوه دعایی از حضرت ادریس پیامبر علیه السلام آمده است. همچنین ابن طاوس علیه الرّحمه در کتاب دعای خود می گوید.که منقول از حسن بصری یافتم.آنکه چون خدای تعالی ادریس علیه السلام را به [سوی] قوم او فرستاد.این نام ها را به او تعلیم و وحی کرد. که این نامها را آهسته و در نفس خود بگوید. آنها را برای قوم خود ظاهر نکند.و خدا را به این نام ها بخواند. به برکت این دعا بود.که خدای تعالی او را به آسمان به مکانی بلند برد. چهل اسم ادریسی. ادریس نبی. دعا. تسخیر. دعا و ذکر. ختم ، مانترا. خواص.

پس بعد از آن این دعا را به موسی تعلیم نمود.و بعد از آن به حضرت محمّد مصطفی صلّی اللَّه علیه و آله.و آن حضرت این دعا را در جنگ احزاب خواندند. حسن بصری گوید که:.

من از ترس حجّاج پنهان بودم.و این دعا را خواندم.پس خدای تعالی شرّ او را از من نگاهداشت.و هر آینه بر من کسان او شش مرتبه داخل شدند.و من این دعا را خواندم پس مرا ندیدند.آنگـاه خـداوند تعالـی چشـم هـای ایشـان را بر دیـدن مـن پوشـانید. دعا و ذکر. ختم ، مانترا. خواص.

راوی گوید که این دعا را جهت طلبیدن آمرزش همه گناهان بخوان. پس حاجت خود را از مطلب آخرت و دنیا سؤال کن. پس بدرستی که حاجت تو إن شاء اللَّه برآورده می شود. چهل اسم ادریسی ، شرح خواص و فضیلت ها.، چهل اسم حضرت ادریس برای برآورده شدن حاجت. گشایش کارها ، تسخیر تمام موجودات. ادریس نبی. دعا و ذکر. ختم ، مانترا.

دیدگاه حضرت شیخ بهایی درباره اسماء ادریسی

از شیخ بهایی علیه الرحمه منقول است.که مخلوقات و موجودات به این نام ها مسخّر گردند.و دارنده این اسماء عجایب ها از او مشاهده گردد.و هر که مواظبت و مداومت نماید.دل و جان او روشن گردد. به نحوی که اسرار غیب بر او آشکار گردد. برای هر اسمی شرحی فرموده اند.که هر کس بخواند دعای او مستجاب گردد. چهل اسم ادریسی. دعا و ذکر. ختم ، مانترا.

حضرت ادریس نبی
NABI IDRIS
وَ اذْکُرْ فِی الْکِتَابِ إِدْرِیسَ ۚ إِنَّهُ کَانَ صِدِّیقًا نَّبِیًّا.

و این دعا چهل اسم است و آن این است: چهل اسم ادریسی ، شرح خواص و فضیلت های چهل اسم حضرت ادریس. برای برآورده شدن حاجت ، گشایش کارها. و تسخیر تمام موجودات.

اسم اول- سُبحانَکَ لا اله الاّ انتَ یا ربّ کلَّ شیء‍ٍ وَ وارَثَهُ وَ رازَقَهُ وَ راحِمَهُ.

اگر پادشاه ، حاکم، ارباب ، و یا شخص بالا دست او از کسی رنجیده باشد و بر او غضب نموده باشد چون به نزد او می رود این اسم را هفتاد بار بخواند و بر خود فوت کند آن غضب کرده بر وی مهربان شود. و اگر کسی مداومت به خواندن این اسم نماید دل او روشن شود و رازهای مشکل بر او آسان شود. جاه مرتبه او بیشتر شود. اگر با غسل و لباس پاک ۱۲۱ بار بر چیزی خوردنی بخواند و به مطلوب بخوراند چنان مطیع و مهربان بر وی شود که آرام و قرار نداشته باشد. ادریس نبی. خواص.

اسم دوم- یا اله الالِهَه ًَالرَّفیعَ جَلالَه.

اگر کسی تنگ دست و در نظر مردم حقیر باشد بیست روز هر روز پانزده بار بخواند. فراخ دستی و جلالت و وسعت در وی پیدا شود. در نظر خلق بزرگ باشد و هر که او را ببیند دوست وی شود و دیگر تنگ دست و درویش نشود. ادریس نبی. دعا و ذکر. ختم ، مانترا.

اسم سوم- یا اللهُ المَحمود ُفی کُلّ ِ فِعالِهِ.

هر که روز جمعه وضو سازد و لباس پاکی ببوشد و به مسجد جامع رود و بعد از اقامه نماز جمعه دویست بار این اسم را با خلوص بخواند و با اعتقاد درست به نیت هر حاجتی که دارد آن حاجت برآورده شود.

اسم چهارم- یا رَحْمانُ کُلِّ شیءٍ وَ راحِمَهُ.

اگر کسی تند خو و بد خلق باشد و مردم از دست او در امان نباشند و بخواهی این صفت از او زایل گردد و رحیم دل شود این اسم را با مشک و زعفران بر سرب بنویسید بنام آن شخص و مادرش. در منزل آنکس در جای پاکی دفن کنید. و اگر برای محبت سه روز روزه بگیرید و هر روز پانصد مرتبه این اسم را بخوانید و روز سوم بر خانه ای بروید که درب آن رو به قبله باشد و غسل نمایید و بیرون آیید و این اسم را بر کف دست خود بنویسید و در برابر آن شخص مورد نظر قرار گیرید او از محبت شما دیوانه شود. دعا و ذکر.

اسم پنجم- یا حیُّ حینَ لا حَیَّ فی دَیْموُمیّهِ مُلْکِهِ وَ بَقائِهِ.

اگر کسی مریض باشد و اطباء از معالجه وی عاجز باشند این اسم را بمشک و زعفران بر کاسه چینی بنویسند و با نبات و گلاب حل کنند و بر مریض بخورانند شفا یابد بفرمان خدا. و اگر کسی مداومت نماید ، هرگز مریض نشود.

اسم ششم- یا قَیّومُ فَلا یَفوُتُ شَیءٌ مِن عِلْمِهِ وَ لا یَؤُُدُهُ.

اگر کسی بد فهم و کم ذهن باشد و همه چیز را فراموش کند و یاد نگیرد ، بمدت چهل روز هر روز به تعداد بیست و یک و یا بیست و هفت بار این اسم را بخواند دل وی منور گردد. و هر چه بشنود و بخواند فی الفور یاد بگیرد و دیگر فراموش نکند. و اگر کسی گمشده ای دارد روز شنبه صد و بیست بار بخواند چون بخواب رود کسی در خواب نشانی از گمشده وی بدهد. هر کس مداومت نماید هر گز دزد بر او نزدیک نشود. خواص.

اسم هفتم- یا واحِدَ الْباقی اَوَّلَ کُلِّ شیءٍ وَ اخِرَهُ.

چون کسی فکر های باطل و خیالباف بسیار باشد و بدین سبب ناراحت باشد اگر این اسم را بسیار بخواند نجات می یابد. و اگر کسی از چیزی یا کسی خوف و ترس داشته باشد قبل از نماز ظهر غسل کند و نماز خواند. چون فارغ شود پنجاه بار این اسم را بخواند. از ترس و خوف دشمن ایمن گردد و دشمن بر وی مهربان شود. ادریس نبی.

اسم هشتم- یا دائِمُ بِلا فَناءٍ و لا زَوالٍ لِمُلْکِهِ وَ بَقائِهِ.

اگر کسی بخواهد که در کارها ثابت قدم باشد به نیت آن ، سه روز روزه بدارد. هر روز با وضو سیصد بار این اسم را بخواند. خداوند حاجت او را روا کند. اگر کسی بخواهد در مقامی همیشه ثابت بماند این اسم را در نگین زرین بنگارد و در انگشتر کند. در شرف آفتاب باشد  دولت و رفعت او مستدام بماند. ادریس نبی. دعا و ذکر.

اسم نهم- یا صَمَدُ مِن غَیرِ شِبهٍ فَلا شَیءَ کَمِثلِهِ.

اگر در میان زن و شوهر سازگاری نباشد این اسم را به مشک و زعفران بر کاسه چینی نوشته و به آب چشمه بشویند و آن آب را بیاشامند. مهربانی پیدا شود و هرگز خصومت نکنند.

اسم دهم- یا باریءُ فَلا شَیءٍ کُفُوُهُ بَدانیَهِ وَ لا اِمْکانَ لِوَصْفِهِ.

اگر کسی بخواهد زبان بدگویان بر وی بسته شود و در حق وی بدی نتوانند بکنند ، باید از سه مثقال سرب لوحی بسازد و این اسم را با اسم بدخواهان مورد نظر و اسم مادرانشان را در آن لوح نقش کند. و در شکم ماهی نهد و در زیر زمین دفن کند. زبان ایشان بر وی بسته شود. دعا و ذکر. خواص دعا و ذکر.

اسم یازدهم- یا کَبیرُ اَنتَ اَلَّذی لا تَهتَدی الْعُقوُل لِوَصفِ عَظَمَتِهِ.

اگر کسی از دشمن گریخته باشد باید هفت روز روزه بدارد و ترک حیوانی کند(چیزی که از حیوان است نخورد و در آن نخوابد ). و هر روز هزار بار این اسم را بخواند. چون چنین کند دشمن وی مقهور گردد. و اگر کسی قرض دار باشد به این اسم مداومت کند قرض او ادا شود.

اسم دوازدهم- یا باری النّفُوُسِ بِلا مِثالٍ فَلا مِن غَیْرهِ.

هر کس این اسم را بخواند و یا بنویسد و با خود دارد از مریضی ایمن باشد. اگر بر کسی نظر زده باشند و یا جادویی کرده باشند بر لوح هفت جوش نقش کند و با خود دارد جادو از وی برود و نظر از وی دفع شود و وسعت رزق و خوشدلی بر وی روی آورد.

اسم سیزدهم- یا زاکی الطّاهِر مِن کُلِّ افَـهٍ بِقُدسیهٍ.

اگر کسی هفت روز روزه بگیرد طوری که آخرین روزه به چهارشنبه بیافتند همه روز غسل کند و لباس پاکیزه بپوشد و در مکان خلوت هر روز یک هزار و پنجاه و یک بار این اسم را بخواند و در اطراف خود خطی بکشد و بخور خوش بسوزاند چون روز آخر که چهارشنبه باشد از دعوت فارغ شود هفت نفر مسخّر و مرید وی شوند. و آنچه فرمان دهد آنها اطاعت کنند. بشرط آنکه در این ایام از جمیع معاصی اجتناب کند و ترک حیوانی نماید. ادریس نبی.

اسم چهاردهم- یا کافی المُوَسِّعُ لِما خَلَقَ مِن عَطایا فَضْلِهِ.

اگر کسی حاجتی یا امیدی از کسی دارد که او قبول نمی کند این اسم را با مشک و زعفران بر پوست آهو بنویسد. در خانه آنکس دفن کند. مراد وی بزودی برآید. ادریس نبی.

اسم پانزدهم- یا نَقیّاً مِنْ کُلِّ جوُدٍلَم یَرْضَهُ وَ لَم یُخالِط فِعاله.

 اگر کسی در دست ظالمی گرفتار باشد. به خواندن این اسم مداومت کند از برکت این اسم از دست آن ظالم رها شود. دعا و ذکر.

اسم شانزدهم- یا حَنّان ُانْتَ الّذی وَسِعْتَ کُلَّ شَیءٍ رَحْمَه ً وَ عِلْماً.

 اگر کسی کارش بسته شود و از دست و پا و زبانش هیچ کاری بر نیاید باید هفت روز ترک حیوانی نماید. هر روز در جای خلوت این اسم را صد و ده مرتبه و یا هزار و یک نوبت بخواند باذن خدا کار و گشاده گردد.

اسم هفدهم- یا مَنّانُ ذوالاحیان ِ قَدْ عَمّ َالخَلایِِقَ مِنهُ وَ فَضْلُهُ.

اگر کسی تنگ دست و فقیر باشد به این اسم مداومت کند. فقر و پریشانی از وی زایل گردد. از تنگ دستی خلاص شود. خواص.

اسم هجدهم- یا دَیّانَ العِباد فَکُلٌّ یَقوُمُ خاضِعاً لِهِیْبَهِ وَ رَغْبَهِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

 اگر کسی امانتی مهم را در جایی بگذارد.و این اسم را نوشته در لای آن امانت بگذارد.از آفت و خیانت محفوظ ماند. اگر بر پارچه حریر بنویسد خیلی خوب خواهد بود.

اسم نوزدهم- یا خالِقَ مَنْ فِی السَّموات وَ الاَرَضین َوَ کُلٌّ اِلََیْهِ مَعادُهُ.

 اگر کسی غایبی داشته باشد.این اسم را پنج هزار بار بخواند. بزودی آن غایب مراجعت نماید. و در آمدن بی قرار باشد. خواص ذکر یونسیه و فضیلت های نماز شب.

اسم بیستم- یا رَحیمُ کُلّ ِ صَریخٌ وَ مَکْروُبٍ وَ غِیاثَهُ وَ مَعاذَهُ.

اگر کسی خواهد شخصی را دوست و شیفته خود کند.به نحوی که او آرام و قرار نگیرد. این اسم را به مشک و زعفران و گلاب بنویسد. بنام او و مادرش و بنام خود و مادرش و هزار بار این اسم را به همین نام ها نیت کرده و بخواند و نوشته را در آب اندازد.

اسم بیست و یکم- یا قائِمُ فَلا تَصِفُ الاَلْسُنُ کُنهَ جَلالِهِ وَ مُلکِهِ وَ عِزّهِ.

هر که این اسم را تا مدت دوازده روز.، هر روزی هزار بار بخواند عجایب بسیار بر وی کشف شود. و در پیش بزرگان و مقامات عزیز و مقبول القول و با عزت گردد.

اسم بیست و دوم- یا مُبدِیَ البَدایِعِ لَم یَبغُ فی اَنشاها عَوْناً مِنْ خَلقِهِ.

اگر کسی هر روز روزی نود بار این اسم را بخواند.بسیاری از چیزهای پنهانی بر وی آشکار گردد. منفعت ها بیند. هر مرادی که داشته باشد برآورده شود. ادریس نبی.

اسم بیست و سوم- یا عَلاَّم َالْغیوُبِ فَلا یَفوُتُ شَیٌ مِن عِلمِهِ وَ لا یَوُدُهُ مِن حِفظِهِ.

اگر کسی هر روز ، روزی هزار و یک بار بخواند.دولت و اقبال بر وی روی نماید. در میان خلایق عزیز و بزرگ باشد. هیچکس نتواند به او ضرر رساند.و جمیع مهمات او بخوبی کفایت گردد. خواص ذکر یونسیه و فضیلت های نماز شب.

اسم بیست و چهارم- یا حَلیمُ ذوالافاهِ فَلا یُعادِلُهُ شَیٌ مِن خَلقِهِ.

هر کس به این اسم مداومت نماید.هیچکس با او مجادله و مقابله نتوان کرد. و هر چه او بگوید همه قبول کنند. اگر چهل و یک بار بر میوه (به یا سیب) بخواند و بخورد.مطلوب دهد ، دوست و مهربان گردد. اگر این اسم را بنویسد.بنام مطلوب و مادرش و طالب و مادرش و از جایی بلند آویزان کند.همین خاصیت را خواهد داشت. چهل اسم ادریسی. دعا و ذکر.

اسم بیست و پنجم یا مُعیدُ ما اَفناهُ وَ اذا بَرَزَ الخَلایِقُ لِدَعوَتِهِ مِن مَخافَتِهِ.

اگر کسی از شهر خود آواره گردد.هر روز این اسم را نود و نه بار بخواند. به وطن خویش باز گردد. اگر به همین عدد کسی بخواند.فتح بسیار در کار او پیدا شود. زبان جمله بدگویان بر وی بسته گردد.

اسم بیست و ششم- یا حمیدُ فِعالِ ذَالمَنِّ عَلی جَمیعِ خَلقِه.

اگر کسی این اسم را بسیار بخواند.هر چند در نظر مردم بی مقدار باشد.محترم و مکرم گردد. و خدای تعالی چنان نعمت بر وی دهد که از حساب آن عاجز ماند.و به مرتبه ای رسد که تمام خلق بر او حسد ورزند. هر چه بیشتر بخواند بهتر است.و هر وقتی که دویست هزار مرتبه تمام شود.، مادام العمر روزی هزار بار بخواند.بسیار بسیار مجرب و آزموده است.

اسم بیست و هفتم- یا عَزیزُ المَنیعُ الغالِبُ عَلی اَمرِهِ فَلا شَیٌ یُعادِلُهُ.

اگر دو کس و یا دو لشکر در جنگ و مخاصمه باشند.این اسم را بر آنها بخوانند.بین آنها صلح و دوستی پدید می آید. اگر مداومت کنند عزیز و مکرم شوند.و هیچ کس با خواننده این اسم نتواند دشمنی کند.

اسم بیست و هشتم- یا قاهِرو ذوالبَطشِ الشَّدیدِ اَنتَ الّذی لا یُطاقُ اِنتِقامُهُ.

اگر کسی گم کرده ای داشته باشد.و یا امانتی به کسی داده باشد.و نتواند آن را دوباره پس بگیرد.این اسم را دویست بار بخواند.بنام آنکس البته گم شده پیدا شود. و امانت باز گردانده شود. اگر مردی را بسته باشند.این اسم را به مشک و زعفران بر کاسه چینی بنویسند.و با گلاب بشویند.و به آن مرد بدهند گشاده گردد. چهل اسم ادریسی.

اسم بیست و نهم- یا قریب المُتَعال فَوقَ کُلِّ شی ٍ عُلُوِّ ارتِفاعِهِ.

 اگر کسی به خواندن این اسم مداومت کند.در نظر خلق عزیز و مکرم شود. و برای دوستی و دشمنی و زبان بند و بستن خواب کسی و خیلی چیز های دیگر نافع است.که بیش از این از شرح آنها معذورم.

اسم سی ام یا مُذِلُّ کُلُّ جَبّارٍ عَنیدٍ بِقَهرِ عَزیزِ سُلطانِهِ.

اگر کسی کار و بار او بسته باشد و هیچ کار به مراد وی انجام نگیرد. بگیرد دل گوسفند سیاه را و هفتصد مرتبه این اسم را بر آن بخواند.و بر آن دل گوسفند فوت کند. بعد این اسم را بنویسد و در میان آن دل بگذارد.و در مسجد دفن کند.کار او گشاده گردد. و به جهت هلاکت دشمن یک هفته ، هر روزی هزار بار با اعتقاد درست بخواند.که دشمن هلاک شود. به جهت دوستی هفتصد بار بر شکر بخواند.و بخورد مطلوب دهد ، دوست او شود. ادریس نبی.

اسم سی و یکم–  یا نورَ کُلَّ شی ٍ وَ هُداهُ اَنتَ الَّذی فَلَقَ الکَلِماتِ بِنورِهِ.

اگر کسی را دشمنی باشد.و بخواهد بر وی فایق آید روز یکشنبه روزه بگیرد. آنگاه غسل کند و جامه پاک بپوشد. به صحرای خالی از آدم و حیوان برود. هزار و هفتصد بار این اسم را بخواند و حاجت طلبد. بر دشمنش ظفر یابد بفرمان خدای تعالی.

اسم سی و دوم- یا عالی الشّامِخُ فَوقَ کُلِّ شی ٍ عُلُوِّ ارتِفاعِهِ.

اگر بخواهی کسی را ذلیل کنی و یا آنکه عزیز نمایی طوری که از گدایی به پادشاهی رسد.و آنچه بخواهی بر او میسر شود.در مدت یکماه مداومت به خواندن این اسم نماید. هر چه بیشتر خواند نافع تر خواهد بود. و بعد از یکماه هم همیشه مشغول خواندن باشد بهتر بود.و تاثیرش بیشتر شود.

اسم سی و سوم- یا قُدّوسُ الطّاهِرُ مِن کُلِّ شَی ٍ فَلا شَیءَ یُعادِلُهُ.

اگـر کسـی در رنج و بلا و شدت باشد این اسم را بخواند رفع گردد. اگر بخت کسی بسته شده باشد به این اسم مداومت نماید بختش باز شود. اگــر کار کسی بسته شده باشد بگیرد دل گوسفند سیاه نر را بر آن هفتصد بار بخواند و فوت کند و اسم را بنویسد و در میان دل بگذارد و در زیر سقف مسجدی دفن کند گشاده گردد و روشنی در کارش ظاهر شود.

اسم سی و چهارم- یا مُبدِیَ البَرایا وَ مُعیدُها بَعدِ فَناءِها بِقُدرَتِهِ.

اگر کسی به خواندن این اسم مداومت نماید کارهای دینی و دنیوی او آراسته شود. همه کس مطیع وی شوند. چهل اسم ادریسی.

اسم سی و پنجم یا جَلیلُ المُتَکَبِّر عَن کُلِّ شیءٍ وَالعَدلُ اَمرُهُ وَ الصِِّدقُ وَعدُهُ.

اگــر کـسی بیماری سخت داشـته بـاشد ایـن اسـم را ۳ مرتبه بر او بخوانند و بر او بدمند شفا یابد. اگر حکم قتل کسی را صادر کرده باشند سه بار این اسم را بر او بخوانند و فوت کنند از مرگ خلاص شود. اگر کسی به خواندن این اسم مداومت نماید نزد بزرگان محترم گردد و همه محتاج وی شوند. چهل اسم ادریسی.

اسم سی و ششم یا مَحموُدُ فَلا تَبلُغ اَلاوُهام ُ کُنهَ ثَنائِهِ وَ مَجدِهِ وَ عِزِهِ.

اگر کسی مدت چهل روز ترک حیوانی کند و ترک شغل دنیا نماید و بی تکلّم (بدون حرف زدن) هر روز و هر شب ، هزار و پنجاه و نه مرتبه این اسم را بخواند صاحب نفس قدسی و مقامات عالیه گردد. و همه چیز در اطاعت او باشد. عجایب مشاهده کند. چهل اسم ادریسی ، شرح خواص و فضیلت های چهل اسم حضرت ادریس. برای برآورده شدن حاجت ، گشایش کارها. و تسخیر تمام موجودات. 

اسم سی و هفتم یا کَریمُ العَفوِّ ذَالعَدلِ اَنتَ الَّذی مَلاءَ کُلُّ شَیءٍ عَدلُهُ.

اگر کسی خواهد که خدا از گناهان او در گذرد و شهره آفاق شود به این اسم مداومت کند مراد حاصل شود. چهل اسم ادریسی.

اسم سی و هشتم یا عَظیمُ ذوالثّناءِ الفاخِرُ ذوُالعِزِ وَ المَجدِ وَ الکِبریاءِ فَلا یَذِلُّ عِزِهُ.

اگر کسی مدیون باشد.به این اسم مداومت نماید. بزودی دینش ادا شود. اگر پادشاه یا بزرگی بر او غضب نماید.هزار بار بخواند غضب پادشاه یا ارباب به مهربانی و دوستی تبدیل شود. اسرار و عجایب. چهل اسم ادریسی ، شرح خواص و فضیلت های چهل اسم حضرت ادریس. برای برآورده شدن حاجت ، گشایش کارها. و تسخیر تمام موجودات.

اسم سی و نهم یا عَجیبُ فَلا تَنطِقُ الالسُنِ بِکُلِّ آلائِهِ وَ ثَنائِهِ.

اگر کسی قسمت دنیایی خواهد.و یا هر مرادی که داشته باشد.به خواندن این اسم مداومت نماید. جمیع مراد و خواسته وی حاصل شود. چهل اسم ادریسی. دعا و ذکر.

اسم چهلم یا غیاثی عِندَ کُربَهٍ وَ مَعاذی عِندَ کُلِّ شِدّهٍ وَ مُجیبی عِندَ کُلِّ دَعوَهٍ اَسئَلُکَ اَن تُصَلّیَ عَلی مُحَمَّدٍ و آل مُحَمّد وَ اَماناً مِن عُقوُباتِ الدّنیا وَ الاخِرهِ.

اگر کسی این اسم را همیشه بخواند.نزد سلاطین عزیز و مکرم گردد. هـیچ کـسی بـر اوی دســت نیـابـد. و از دزدان و غیره در امان باشد.و باید این اسم را نوشته.،نـزد خــود نگـهدارند.  هرگـز از خویش دور نکـنند. چهل اسم ادریسی ، شرح خواص و فضیلت های چهل اسم حضرت ادریس. برای برآورده شدن حاجت ، گشایش کارها. و تسخیر تمام موجودات. چهل اسم ادریسی. ادریس نبی.

NABI IDRIS

چهل اسم ادریسی ، شرح خواص و فضیلت های چهل اسم حضرت ادریس. برای برآورده شدن حاجت ، گشایش کارها. و تسخیر تمام موجودات. چهل اسم ادریسی. چهل اسم ادریسی ، شرح خواص و فضیلت های چهل اسم حضرت ادریس. برای برآورده شدن حاجت ، گشایش کارها. و تسخیر تمام موجودات. چهل اسم ادریسی.

کانال آپارات وبسایت آموزشی و تحقیقاتی حکمت کهن

 

ادریس نبیاسامی ادریسیتعویذتعویذاتچهل اسم ادریسیختمدعادعای حضرت ادریسذکررزقروزیشفاقرآن کریممانترا
نظرات (3)
نظر دهید
 • علی اکبر

  سلام
  در اسم دوم ، عبارت «لا» بعد از یا ، اضافی است و معنای جمله را بکلی تغییر می‌دهد با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری شدید اسما هرچه سریع تر اصلاح بفرمایید تا اثرات آن دامن گیر نشود.

  • اسرافیل

   بسیار سپاسگزارم

   اشکال تایپی اصلاح شد.
   از تذکر شما دوست عزیز بسیار سپاسگزاریم.

 • عبدالامام

  تجربه می کنم و اگر به اجابت رسید تعریف می کنم‌ و صد رحمت و صلوات و دعای خیر می کنم برای ارسال کنندگانش می فرسم. مجروح جنگی که ‌در جهاد فارس جهاد کردم‌ و مجروح شدم و حالا‌ ۱۹سال مرا از همه چیز محروم کردن سال ۱۳۶۳