حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی

قانون کارما یا بومرنگ ۱ – زندگی، بازی بومرنگها است

قانون کارما یا بومرنگ - کارما و دارما - کارمای خوب و بد - قانون عمل و عکس العمل - بازی بومرنگها

بر اساس علم معنویت، هر عمل یا کاری که انجام می دهیم، نتیجه ای برای ما به همراه خواهد داشت.  آن نتیجه، به شکل اعمال خوب و اعمال بد ایجاد می شود؛ که بستگی دارد به اینکه به ترتیب کارمان خوب یا بد باشد و حساب بده و بستان با فرد یا افرادی که در آن کار دخالت دارند، بوجود می آید…
عمل ما دقیقا مانند یک بومرنگ عمل کرده و به سوی خودمان با شدتی بیشتر بازمی‏گردد. با این اوصاف این جمله که می‏گوییم “زندگـی بـازی بومـرنگهاسـت”، کمی روشنتر می‏شود و باید توجه داشته باشیم که بومرنگ خود را به هر طرف پرتاب کنیم باز هم به سمت خودمان باز میگردد…

0 683

کـــارما - دارما - قوانین کائناتقانون کارما یا بومرنگ 

قسمت اول

زندگی، بازی بومرنگها است

قانون کارما

کـارمـا و دارمـا

کـارمای خـوب و بــد
قانـون عـمل و عکـس العـمل

 

نظام هماهنگ و قوانین کائنات

همه چیز در جهان بر پایه نظمی بزرگ و قوانینی خدشه ناپذیر است. از اتم ها گرفته تا هر آن چه در خلقت وجود دارد. کارما، دارما و قانون کائنات. قانون بومرنگ. کارمای عمل.

قوانین موزون در همه جا به چشم می خورد. در ضربان قلب، در تنفس، در جا به جا شدن شب و روز، در آمدن فصول، در حرکات قابل پیش بینی ستارگان و در رشد زندگی مخلوقات.

یادگیری، دانستن و فهم و درک این قوانین کائنات به ما کمک می کند تا خود را بشناسیم، توانایی های ذاتی خود را درک کنیم، جهان پیرامون خویش را بشناسیم و بتوانیم زندگی سرشار از نعمت و سرور داشته باشیم و خلاقیت، دانش، قدرت، عشق، وحدت و سعادت ایجاد کنیم. قانون کائنات.

قانون کارما

بر اساس علم معنویت، هر عمل یا کاری که انجام می دهیم، نتیجه ای برای ما به همراه خواهد داشت.  آن نتیجه، به شکل اعمال خوب و اعمال بد ایجاد می شود؛ که بستگی دارد به اینکه به ترتیب کارمان خوب یا بد باشد و حساب بده و بستان با فرد یا افرادی که در آن کار دخالت دارند، بوجود می آید. قانون بومرنگ.

بومرنگ . کارما و دارما. قوانین کائنات

اجازه بدهید چند مفهوم پایه را درک کنیم.
  • هر عملی واکنشی داشته و همچنین هر واکنشی خود واکنش دیگری به دنبال دارد و این چرخه همیشه تکرار خواهد شد.
  • اعمال خوب،  به ما شادی می بخشند و اعمال بد، باعث ناراحتی ما می شوند، بستگی به شدت اعمال مان دارد. قانون کائنات.
  • هیچ کس نمی تواند از نتایج اعمالش فرار کند.
  • قانــون کــارما خطا ناپذیر است. این چیزی شبیه قانون سوم نیوتون است. ” بـرای هـر کـنش یک واکـنش برابـر و مخالـف وجـود دارد.”
  • مقصود ما از عمل فقط کردار نیست. مقصود از عـمل، گفتار، کردار و اعمال فیزیکی اعضاء و جوارح و پندار و افکار است. قانون بومرنگ.

کارما از نظر تحت اللفظی به معنی عمل یا کاری است که با قصد انجام می شود. با این وجود لطفاً توجه داشته باشید که کلمه” عمل یا کار، تنها به اعمال فیزیکی مانند راه رفتن، حرف زدن، خندیدن و غیره محدود نمی شود بلکه شامل همه کارهای ۵ عضو حسی، ۵ عضو حرکتی، ذهن و عقل می شود. دارما. قانون کائنات.

اما از دیدگاه معنوی، کارما به معنی آن اعمالی است که اعمال خوب و اعمال بد را بوجود می آورند. با این وجود، حتی اعمالی که بدون قصد انجام می شوند، مانند برخورد کردن غیر عمدی با کسی هنگامی که در خیابان راه می رویم، اگر آن برخورد باعث شود که شخص دیگر صدمه کمی ببیند، نیز به شکل اعمال بد برای ما نتیجه می دهد. اما ۸۰% از میزانِ اعمال بدی که به دست می آید، به قصد بستگی دارد. کارما، دارما و قوانین کائنات.

کـارما و دارما
کـارمـا = مجموعه کارهای خوب و بدی است که فرد انجام می دهد. قانون بومرنگ.
دارما = کردار صحیح و نیک است.
براساس کارما، دارمای هر فرد مشخص می شود.

دارمـا به صورت شغل، حرفه، خدمتهای بدون چشم داشت یا رسالت هایی به فرد محول می شود.

دارما - قوانین کائنات

درستکار بودن (دارما) منجر به رسیدن به سه هدف زیر می شود:
  1. قرار گرفتن سامانه جهانی انرژی در بهترین حالت.
  2. پیشرفت جهانی در تمامی موجودات زنده.
  3. ایجاد پیشرفت در معنویت و باورهای معنوی.

قانون کارما بیان کننده این واقعیت است که اتفاقات ناخوشایند زندگی براثر انجام کارهای خلاف (گناهان) که درجهت مخالف با قوانین الهی و کیهانی انجام داده ایم پیش می آیند.

درزندگی هرفرد مراحل (مقاطع زمانی یا پریودهایی) وجود دارد که میبایستی از نتایج کارهای خلاف و گناهانی که انجام داده است رنج ببرد.

نتایج نامطلوب عبارتند از: مشکلات پیش بینی نشده ، مرگ، بیماری، فقر، حوادث، سوانح و غیره… .

هرچه بـکارید، همان را درو خواهید کـرد

قـانون کارمـا می گوید که انسان هر چه بکارد همان را درو می کند. از دانش و هنر شفای پرانیک با کریستال می توان در راه بد یا خوب استفاده کرد. اگر از آن استفاده خوبی بشود کارمای خوب بسیاری برای فرد انجام دهنده به بار خواهد آورد.

این موضوع می تواند بصورت خوش شانسی، سلامتی، شادی، موفقیت خود را نشان بدهد. اگر از آموزه ها و تکنیکهای آن برای آسیب رساندن به دیگران استفاده شود، انعکاسهای کارمایی شدیدی خواهد داشت. این حالت هم می تواند به صورت سالها بدشانسی، بیماری، آشفتگی زندگی و فقر بروز نماید.

هر عـمل، عکس العمـلی دارد

کارما واژه ای است سانسکریت‌ به‌ معنای‌ «متعادل‌ کردن‌». همچنین‌ می‌توان‌ آن‌ را چنین‌ معنی‌ کرد که:‌ کارما، دارما و قانون کائنات.

هر عملی‌، عکس‌العملی‌ در پی‌ دارد. این ‌مفهوم‌ به‌ اصل‌ علت‌ و معلول‌ مربوط‌ می‌شود. اگر به‌ کسی‌ بدی‌ کنی‌ انرژی ‌آن‌ باید متعادل‌ شود. این‌ را می‌توان‌ چنین‌ معنی‌ کرد که‌ آن‌ شخص‌ زمانی ‌دیگر رفتاری‌ مشابه‌ آن‌ با شما خواهد داشت. یا این‌ که‌ زمانی‌ پیامدهای‌ اعمالتان‌ را درک‌ خواهید کرد و تصمیم‌ خواهید گرفت‌ که‌ نگرش‌ و رفتارتان ‌را عوض‌کنید.

قانون سوم نیوتن. هر عمل، عکس العملی دارد
قانون سوم نیوتن.
هر عمل، عکس العملی دارد.

زمانی‌ که‌ به‌ درک فکر یا عملتان‌ نایل‌ شوید مقداری‌ از نیروی‌ کارمایی‌ آزاد می‌گردد. معمولاً با انجام‌ عملی‌ که‌ اشتباهتان‌ را اصلاح ‌نماید خودتان‌ انرژی‌ را به قدر کافی‌ تغییر خواهید داد تا اینکه‌ دیگر در زیر بار عقوبت‌ کارمایی‌ نباشید.

به عنوان‌ مثال‌ اگر فردی‌ منفی‌ و ریاکار بوده‌اید و بعداً خود را اصلاح‌نموده‌اید، احتمال‌ دارد که‌ اعمال‌ خطایتان‌ کاملاً پاک‌ شود. یعنی‌ آن‌ را متعادل‌ نموده‌اید.

کـارمـای خوب و بـد

اگر چه‌ کارما به‌ معنی‌ متعادل‌ کردن‌ است‌ اما اغلب‌ آن‌ را به‌ معنی‌ پرداختن‌ هزینه‌ای‌ برای‌ اعمال‌ بد می‌دانند. ممکن‌ است‌ معنای‌ کارمای‌ خوب‌ اشتباه‌ فهمیده‌ شود. اما به نظر می‌رسد که‌ انجام‌ اعمال‌ خوب‌ به‌ منظور کسب‌ کارمای‌ خوب‌ نتیجه‌ای‌ عالی‌ دارد. اما با این‌ وجود اگر شخصی‌ به‌ این ‌موضوع‌ وابسته‌ شود ممکن‌ است‌ کارمای‌ خوب‌ در زمان‏های‌ نامناسب‌ و به ‌طرزی‌ عجیب‌ به‌ سراغش‌ بیاید. قانون کائنات.

کارمای‌ بد را می‏توانیم‌ فقدان‌ رشد و درک‌ بشماریم‌ که‌ فقط‌ ضربات‌ سخت‌ اتفاقات‌ نامطلوب‌ می‌توانند موجب‌ آن‌ شوند. به عنوان‌ مثال‌ رفتار ظالمانه‌ داشتن‌ با دیگران‌ می‌تواند باعث‌ شود که‌ بعداً در زمان‌ دیگری ‌خودمان‌ رفتار ظالمانه‌ای‌ را تحمل‌ نماییم که نتیجه آن،‌ توجه‌ و محبت‌ نسبت‌ به‌ دیگران‌ خواهد بود.

کـارمـای خوب و بـد. کارما و دارما

اگر واقعاً از زاویه‌ گسترده‌تری‌ نگاه ‌کنیم‌، شاید چیزی‌ بنام‌ کارمای‌ بد وجود نداشته‌ باشد. می‌توان‌ آن‌ را به عنوان‌ فرصتی‌ در نظر آورد که‌ به‌ ما کمک‌ می‌کند رشد کنیم‌ و راهی‌ برای ‌بهتر بودن‌ را درک‌ نماییم‌. کارمای‌ خوب‌ می‌تواند تنها چیز ساده‌ای‌ در ردیف‌ آرامش‌ فوق‏العاده‌ و عشقی‌ باشد که‌ به دست‌ می‌آید؛ که‌ عشق‌ غیر شرطی‌ و ارائه‌ خدمت‌ عاشقانه‌ و داوطلبانه‌ به‌ دیگران‌ موجب‌ آن‌ بوده ‌است‌.

کارما ممکن‌ است‌ به صورت‌ عشق‌، نفرت‌، طمع‌ یا دیگر احساسات‌ و تمایلات‌ بروز کند. این‌ پدیده‌ به صورت‌ انرژی‌ تظاهر پیدا می‌کند که‌ می‌بایستی‌ متعادل‌ گردد. زمانی‌ که‌ خود را دچار احساس‌ خاصی‌، نظیر عشق‌ یا نفرت می یابید‌، ممکن‌ است‌ بخواهید از منشاء آن‌ اطلاع‌ پیدا کنید.

پس‌ از آن‌ که‌ کسی‌ از نوع‌ کارمای‌ ورای‌ یک‌ موقعیت‌ مطلع‌ می‌شود، مقدار زیادی‌ از قدرت‌ آن‌ کارما آزاد می‌شود و فرد چندان‌ در سیطره‌ آن ‌باقی‌ نمی‌ماند. گاهی‌ اوقات‌ علت‌ کارمایی‌ مخفی‌ و پوشیده‌ می‌ماند تا زمانی که‌ شخص‌ به قدر کافی‌ تجربه‌ بیندوزد تا رشد مطلوب حاصل‌ شود.

تمام‌ اتفاقاتی‌ که‌ برای‌ افراد حادث‌ می‌شوند ناشی‌ از کارما نیستند. بسیاری‌ از اوقات‌ اتفاقی از طریق‌ ابعاد ژنتیکی‌ عمل‌می‌کند که یا موجب رشد شخص و یا موجب رشد دیگران می‏شود. کارمای عمل.

کنش و واکنش. علت و معلول
قانون کنش و واکنش
علت و معلول
قانون عمل و عکس العمل

میتوان به طور ساده کارما را قانون عمل و عکس العمل نامید، تابش و بازتابش، علت و معلول. یا به قول معروف از هر دست بدهی از همان دست میگیری.

ایـن قانــون بـه بـومرنگ تشبیه شـده است ، زمانـی انسان بومرنگـی به دست میگیرد و آنرا به سوی کائنات پرتـاب میکند سپس به راه خود میرود. هیچ فرق نمیکند این بومـرنگ، بومـرنگ ترس باشد یا تهمت و سوء ظن. قانون کائنات.

هر چه که باشد باز میگردد و به فرد برخورد کرده، او را عصبانی میکند. پس بومرنگ را برداشته دور و بر را نظاره میکند. میخواهد متهم اصلی را بیابد. سپس بومرنگ را برداشته با قدرتی بیشتر آنرا پرتاب میکند.

این بار بومرنـگ فاصله بیشتری را می پیماید اما دوباره بازمیگردد و به سختی به فرد پرتاب کننده اصابت میکند. فرد در پی یافتن مقصر و مسبب احیانا چند فحش نثار دنیا و کائنات و دیگر انسان ها میکند و بومرنگ را در دست میگیرد و عزم میکند با تمام قدرت و توان آنـرا پرتاب کرده از دنیا انتقام بگیرد. این لحظه سرنوشت سازی است. در این لحظه اگر فرد یک افسونگر باشد، می ایستد و نگاهش را از دنیای بیرون به دستان خودش معطوف میکند و در میابد این همان بومرنگی است که سالها پیش خود ساخته و به پرواز در آورده است.

پس آنرا به گوشه ای می افکند و دیگر هرگز بومرنگی پرتاب نمیکند. مگر بومرنگ عشق و مهربانی و کمک، که اگر روزی بازگشت، او را غرق در شادی و سرور الهی کند.

کائنات و بومـرنگ اعمال. کارما و دارما

اما قسمت غمگین انگیز ماجرا در مورد انسان عادی است که خشمگین بومرنگ را در دست گرفته و از آنجا که انسان های عادی هیچ به خود نظاره نمیکنند و همه چیز را از چشم دنیا و شاید خدا  می بینند، متوجه نمیشود این همان بومرنگ خودشان است که با گذشت زمان فقط کمی رنگ و رو رفته شده و تغییر شکل داده است. دارما و قوانین کائنات. کارمای عمل.

به هر حال این فرد بومرنگ را با نهایت قدرت پرتاب میکند. او میخواهد از همه یا به قول معروف از زمین و زمان انتقام بگیرد. بومرنگ دور و دورتر میشود ولی پس از پیمودن مسافت مشخصی بنا به قانون معنوی کارما بناچار بازمیگردد و این بار به شخص ضربه محکمی وارد میسازد. چنان که او را از پا در می آورد.

“بیماری لاعلاج، ورشکستگی، مرگ کسی که بسیار دوست می داشت یا حتی طلاق.” 

فرد دیگر توان برخاستن ندارد. هرچه باشد در زندگی بسیار رنج کشیده! نیروی حیاتش ذره ذره تحلیل میرود و به مرگ نزدیک میشود. کارمای عمل.

در واپسین لحظات زندگیش میخواهد بداند چرا این بلا سر او آمده. او هرگز نمیفهمد که خودش مسئول همه این بدبختی ها بوده. 

حال شما از این قانون آگاه شدید. پس هر گاه که زمین زیر پایتان لرزید اطراف را جستجو نکنید. به درون بنگرید زیرا علت اصلی را آنجا میابید.

پس از این به بعد مسئولیت بیماری، فقر و هرگونه نقصان و مشکل زندگی خود را به عهده بگیرید و به گذشته بنگرید تا بومرنگ های معیوب و ناقص پرتابی خودتان را بیابید و هرگز دوباره آنها را پرتاب نکنید. قانون بومرنگ. قانون کائنات.

قانـون علت و معلول نیوتن می گوید برای هر کنشی، واکنشی وجود دارد. دارما.
بازی بومرنگ ها - اسکاول شین. دارما
The game of life is a game of boomerangs.
thoughts, deeds and word return to us sooner
or later with astounding accuracy.
(Florence Scovel Shinn)
از ماست که بر ماست

این قانون دقیقا بیان می‏نماید که هر نیت و فکری که داریم و هر عملی که انجام می دهیم، باعث تابش انرژیی به جهان هستی می شود که پس از مدتی (دیر یا زود) به خود ما بازمیگردد و در واقع ما باعث جذب آن فکر و یا عمل می شویم و آنچه امروز از خوب و بد به سرمان می آید، نتیجه نیات و اعمال خوب و بد قبلی ماست.

عمل ما دقیقا مانند یک بومرنگ عمل کرده و به سوی خودمان با شدتی بیشتر بازمی‏گردد. با این اوصاف این جمله که می‏گوییم “زندگـی بـازی بومـرنگهاسـت”، کمی روشنتر می‏شود و باید توجه داشته باشیم که بومرنگ خود را به هر طرف پرتاب کنیم باز هم به سمت خودمان باز میگردد. دارما. کارمای عمل.

کارمای عمل و قانون بومرنگ.

قوانین روحانی کائنات

 

بیشتر بخوانید:
سفر معنوی خود را آغاز کنید. سفر دورنی و تمرینات معنوی

 

منبع کارما. ویکی پدیا Karma What Are the 12 Laws of Karma?
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه