حکمت کهن
علوم باطنی ، فراروانشناسی

آسترولوژی یا اختربینی ۰۱ – جیوتیش و چارت تولد

آسترولوژی - اختربینی یا اَختَرگویی - تاریخچه - سبک ها و سنت ها - جیوتیش - چارت تولد

اختـربینی یا اَختَرگویـی یا آسـترولوژی، دانش و فن مطالعه تأثیر ستاره ها و سیارات بر زندگی انسان ها است. این باور وجود دارد که موقعیت خورشید، ماه، سیارات، و دیگر ستاره ها در هنگام تولد یک فرد بسیار مهم و موثر هستند. برخی معتقدند این اجزای کیهانی شخصیت، روابط عاشقانه و موفقیت های اقتصادی انسان را پیش بینی می کنند.
جیوتیش روش و فنی است که از طریق آن می توانیم وضعیت و قدرت سیارات را روی زندگی افراد بررسی کنیم. اینکه در لحظه تولد شما خورشید چگونه اثری را روی شما داشته است؟ یا اینکه سیاره ماه که تاثیرات آن بارها به لحاظ علمی به اثبات رسیده است، چه تاثیری را روی زندگی و تقدیر شما گذاشته است.

0 1,758

آسترولوژی. اختربینی. طالع بینی و زایچهآسترولوژی

بخش اول

اختربینی یا اَختَرگویی

دانـش تحلـیل افـلاک
جیـوتیـش – چـارت تولـد
دانش نجوم باطنی و شناخت نظم و نیروی کیهانی
Astrology

 

دانش تحلیل افلاک

دانش تحلیل افلاک بر دو دسته تقسیم میشود: آسترولوژی، طالع بینی و سرنوشت. جیوتیش. چارت تولد.

آسترونومی

مقدمه دانش آسترولوژی است و همان علم نجوم است. علمی که تعیین و مشاهده موقعیت و شناخت کواکب و افلاک و مدار و جایگاه آنها در هستی را مورد بررسی قرار میدهد (علم هیئت).

آسترولوژی (اخـتربینی یا اَختـَرگویی)

دانشی عمیق و عظیم است. همان دانش تنجیم، دانشی که صدور حکم نسبت به موقعیت و انرژی کواکب و افلاک و تاثیر آنها بر زندگی فیزیکی و ورای فیزیکی را مورد بررسی قرار میدهد و می توان آسترولوژی غیر مدون را پایه ای ترین دانش زندگی بشری دانست که قدمتی به زمان پیدایش انسان دارد.

اختربینی و اخترگویی. چارت تولد و طالع بینی. زایچه

اختـربینی یا اَختَرگویـی یا آسـترولوژی، دانش و فن مطالعه تأثیر ستاره ها و سیارات بر زندگی انسان ها است. این باور وجود دارد که موقعیت خورشید، ماه، سیارات، و دیگر ستاره ها در هنگام تولد یک فرد بسیار مهم و موثر هستند. برخی معتقدند این اجزای کیهانی شخصیت، روابط عاشقانه و موفقیت های اقتصادی انسان را پیش بینی می کنند.

آسترولوژی 

این دانش ابزاری است که با بکارگیری آن خواهیم دانست که در چه زمانی و مکانی چه انرژی و چه مقدار انرژی، کجا رفت و چه شد و چگونه می توان آن را باز یافت، در زمان به وجود آمدن و یا وجود داشتن هر چیزی (مثلآ یک اتفاق مثل تولد یک انسان و یا به وجود آمدن یک حالت خاص برای هر چیزی) و یا در زمان از بین رفتن آن چه صورت فلکی و با چه وضعیتی باعث بروز آن شده و در کل تاثیر آن چیست؟ که با آسترولوژی میتوان به آنها دست پیدا کرد. به خصوص هنگام تولد هر نوزادی وضعیت انرژی کیهانی چه تاثیری بر او داشته و آن شخص به سبب تاثیر پذیری از آنها و جذب انرژی آنها دارای چه خصوصیاتی در زندگی است.

در آسترولـوژی اعتقاد بر این است که آنچه اتفاق خواهد افتاد در لایه ای لطیف تر وجود دارد و میتوان آن را رسد کرده و آگاه شد. اتفاقاتـی کـه اکنون در حـال وقـوع هستند و اتفاقاتی که افتـاده اند چگـونگی و دلـیل بروزشان چـه بـوده و نسبت بـه تمام ایـن مسائل چه بایـد کرد. طالع بینی و سرکتاب. جیوتیش و زایچه. چارت تولد.

از این دیدگاه آستـرولوژی نه فالگیری است و نه پیشگویی، بلکه آسترولـوژی آگاهی پیدا کردن از انرژی مدیر و هوشمند کیهانی، شناخت، بررسی و استفاده از آن است.

جیوتیش و چارت تولد - طالع بینی و زایچه

افلاک و جهان هستی دارای انرژیهای هوشمندی است که به وسیله آسترولوژی میتوان آنها را شناخت و درک کرد و به تاثیرات آنها به هر چیزی و بر زندگی انسانها پی برد.

در واقع آسترولوژی دانش درک و تحلیل انرژی و نظم حاکم بر هستی و هر چه در آن است میباشد.

آسترولوژی در بین اقوام مصری، پارسیان، اعراب مسلمان، غربی ها، بابلی، چینی و هندی وجود داشته است.

آسـترولوژی هندی به دو قسمت شمال هند VEDIK و جنوب هند Jiutish تقسیم میشود.

سبک استرولوژی Tajika یا VEDIK از همه سبک های دیگر ملل دقیق تر است. آنهـا ایـن سـبک را کـه ریشـه ای ایرانـی دارد در زمـان خـود بـه تکامـل رسانـده اند و در بیـن تمـام سبک ها دقت بالاتر و ضریب خطای کمتری دارد و قابـل اطمینان ترین آنها است. لازم به ذکـر است سـبک هایی که مبنای خورشیدی دارند دارای دقت بیشتر و بهتری هستند.

توجه به این نکته ضروری است که آسـترولوژی با دانش های جفر، سنگ شناسی، کف بینی، رمل، جادو، اوفاق و غیره … نقطه طلاقی پیدا میکند.

اخـتربیـنی یا اَختَـرگـویی یا اَسترولوژی تأثیر اجرام سماوی ماه، عطارد، زهره، خورشید، مریخ، مشتری، زحل، ثوابت گاه عقدتین قمر بر عالم را که تعیین‌کنندهٔ حرکات چهار عنصر عالم می‌باشند بررسی می‌کند. در اختربینی چهار سنت و فن گسترده وجود دارد:

طالع بینی

به وضعیت سماوات از لحظه تولد فرد تا کلیهٔ جنبه‌های زندگی وی مربوط می‌گردد.

آسترولوژی و طالع بینی. چارت تولد و چارت ستاره ای

اختربینی عمومی

وضعیت سماوات را در لحظات به ‌ویژه مهم مثلاً اعتدال ربیعی، خسوف و کسوف یا اقتران سیارات با رویدادهایی که به ‌روی طبقات وسیعی مردم و ملت‌ها یا کل جهان اثر می‌گذارند، مربوط می‌سازد.

اختربینی حُکمی

با بررسی وضعیت سماوات معین می‌سازد که لحظه‌ای خاص برای آغاز کاری خاص مناسب است یا خیر.

اختربینی مذاکره‌ای

پاسخ به سؤالات خاص بر مبنای وضعیت سماوات در لحظهٔ پرسش است.

اختربین، دائرهالبروج را تقسیم شده به دوازده بخش یا برج مساوی تصور می‌کند که هر یک سی درجه است. هر برج خانه سیاره‌ای است. و هریک به اجزاء گوناگون (عاشرات، غایات و مانند آنها) تقسیم شده‌ است که هریک از آن‌ها را نیز سیاره‌ای خداوند و حاکم است. درجات شرف سیارات در نقاط مختلف در سراسر منطقهالبروج پراکنده‌است (متضاد آن درجات هبوط آنهاست).

فال و طالع بینی - اجرام سماوی

نیز هر برجی با بخشی از بدن انسان متناظر است. حمل با سر و حوت با پا، متناظر است. چهار عنصر، همتای خود را مثلثه‌های منطقهالبروج می‌یابند و زوج متضادهای فیثاغورسی متعدد (نر ماده، روزانه شبانه، گرم سرد و مانند آنها) به زوج‌های متوالی برج‌ها نسبت داده می‌شوند. سرانجام جواهر بسیار متنوع در عالم تحت‌القمری و صفات خصلت انسانی به نحو نسبتاً دلخواهی به هر یک از برج‌ها مرتبط می‌شود. طالع بینی و سرکتاب. جیوتیش و زایچه. چارت تولد.

تاریخچه آسترولوژی

به طور کلی ستاره شناسی جستجوی معنای زندگی در آسمان بیان شده است. تولد ستاره شناسی به بابلی ها نسبت داده شده است. آن ها نمودارهای نجومی داشته اند که از آن ها برای پیش بینی وقوع رویدادهای آسمانی خاص استفاده می کردند.

بابلی ها در قرن ۴ پیش از میلاد ستاره شناسی را به یونانیان معرفی کردند. دانشمندانی مانند ارسطو و افلاطون به مطالعه ستاره شناسی به عنوان یک علم پرداختند. چندی بعد رومیان و سپس اعراب ستاره شناسی را در پیش گرفتند. این فن و دانش، بعدها در تمام دنیا گسترش یافت.

دانش نجوم باطنی و شناخت نظم و نیروی کیهانی. تنجیم. آسترولوژی

در ابتدا جهان از ستاره شناسی برای پیش بینی الگوهای آب و هوایی برای مقاصد کشاورزی استفاده می کرد. بـا ایـن حـال، با گسـترش سـتاره شـناسی، شامـل پیـش بینـی بلایای طبیعـی، جنگ، دادن مشـاوره بـه امپراتوران و پـادشاهان شـد.

جیوتیش چیست؟

جیوتیش روش و فنی است که از طریق آن می توانیم وضعیت و قدرت سیارات را روی زندگی افراد بررسی کنیم. اینکه در لحظه تولد شما خورشید چگونه اثری را روی شما داشته است؟ یـا اینـکه سـیاره مـاه کـه تاثیرات آن بارهـا بـه لحاظ علمی به اثبات رسیـده است، چـه تاثـیری را روی زندگـی و تقدیر شما گـذاشته است.

در این سیستم با داشتن ساعت تولد، تاریخ تولد و مکان تولد شخص چارتی به نام چارت تولد ترسیم می شود و استاد جیوتیشی با بررسی چارت تولد مورد نظر به قضاوت در مورد قسمت های مختلف زندگی شخص (سلامتی، ازدواج، شغل، روابط و …) می پردازد.

جیوتیش سیستم تجزیه و تحلیل وضعیت ستارگان روی زندگی انسانها برپایه اطلاعات آسترونومی است. این سیستم به دوستداران آن اجازه می دهد به ارزیابی سیارات و تاثیرات آنها بپردازند.

این دانش قدیمی ترین سیستم ستاره بینی در جهان است و همچنین کمترین خطا را در میان سیستم های مختلف دارد. چارت تولد و طالع بینی با جیوتیش.

نام واقعی این سیستم در زبان سانسکریت جیوتیش به معنای دانش نور است. بر اساس این سیستم هر کس در چیدمانی مشخص از ستارگان به دنیا می آید. سیستم ودیک هفت سیاره و دو سایه (راهو و کیتو) دارد. همچنین زایچه یا چارت تولد هر شخص دارای دوازده خانه است.

آسترولوژی. دائرهالبروج، منطقهالبروج. جیوتیش - Vedic - Jyotish

پایه های جیوتیش

پایه و بنیان های آسترولوژی به وسیله فیلسوف های باستانی هند مورد مطالعه قرار می گرفته است. درست ترین فرم این سیستم در حدود ۲۰۰۰ سال پیش توسط ماهاراشی پاراشارا نوشته شده است. کتاب پاراشارا با نام “بریهات پاراشارا هورا شاسترا” امروز به عنوان مبداء این دانش شناخته شده و همچنین این کـتاب منبع اصلی مطالعه این علم است.

ابزار قدرتمند جیوتیـش

ستاره بینی ودایی به دیگر علوم ودایی مانند آیورودا (دانش سلامتی و طب باستانی هند) و همچنین واستو (علمی مشابه فنگ شویی) اتصالی مستقیم دارد و می توان با استفاده از دانش ستاره بینی و ابزارهای مکمل آن از بسیاری از مشکلات که در چارت ستاره شناسی فرد ظاهر می شوند، جلوگیری کرد.

چارت تولد چیست؟

چارت تولد یا زایچه در واقع نقشه آسمان در لحظه تولد فرد است. اینکه در زمان تولد یک فرد سیارات در چه جایگاهی بوده اند، در چه صورت فلکی حضور داشته اند و اینکه در لحظه تولد فرد چه وضعیتی در آسمان حاکم بوده است. سیارات قدرتمند بوده اند یا در حالت ضعف قرار داشته اند؟

چارت تولد نقشه کارمیک زندگی شماست و نشان دهنده این است که چه پتانسیل هایی را از سیارات به ارث برده اید. برای مثال در دانش جیوتیش سیاره مریخ حاکم بر جسم و فیزیک شماست. اگر در لحظه تولد شما در قدرت قرار بگیرد شما دارای جسم و اندامی عالی خواهید بود و اگر دچار مشکل باشد جسم شما ضعیف خواهد بود.

نجوم وابسته به تولد، تمام زایچه تولد شما را در نظر مى گیرد که ابزارى بسیار قوى براى درک رفتار بشر و براى تشخیص قدرت ها و ضعف هاى ما است.

جیوتیش و چارت تولد - اختربینی و اخترنگری. birth chart

در مورد شخصیت آگاهى داده و این قدرت را به ما مى دهد تا با نیروى بیشتری به سرنوشت خود بپردازیم. در مورد هر مطلبى که در یک چارت نجومى دیده می شود، یک تم روانشناختى وجود دارد. طالع بینی و سرکتاب. جیوتیش و زایچه.

به عبارت دیگر نشان مى دهد در روان ما چه اتفاقى مى افتد ولى نه لزوماً چه کار فیزیکى باید انجام شود. به همین دلیل اعتقاد داریم نجوم بر سرنوشت شما صحه نمى گذارد.

نجوم بجاى اینکه بگوید چه خواهد شد، نشان می دهد چه چیزى را تجربه خواهیم کرد. علم نجوم، کم و زیاد شدن جریان انرژى در عالم هستی را به حساب مى آورد. جریانى که با هر کدام از سیارات، خورشید و ماه (و هر چیز دیگرى که در فضا در گردش است و باعث ایجاد موجى در انرژى مى شود) کنترل مى شود.

علم نجوم، به مانند علم فیزیک، تأثیرات بین ماده و انرژى را بررسى مى کند. علم نجـوم، علوم و ریاضیات را با هم ترکیب مى کند. گفتـه مى شـود علـم نـجوم، هندسـه خدایـى است.

چارت تولد و طالع بینی با جیوتیش.

سمبل هایى که در نـجوم بکار گرفته مى شود، زبان منحصر به فردى براى “انرژى” ایجاد مى کند. علم نجـوم، علم متکى بر مشاهده و تجربه است. مبناى اطلاعات بدست آمده، مشاهدات هزاران ساله است. و این داده ها، نتایج شبیه به هم داشته اند. 

افلاک و جهان هستی و کیهان. زایچه، فال. تنجیم

رفتار شما، کلیشه اى از یکى از ١٢ علامت دائره البروج نیست. بلکه ترکیبى از تمامى عواملى است که در لحظه اولین تنفس شما وجود داشته است. 

دکتر کارل یونگ مى گوید:

“مـا در لحـظه اى معین، در مکانـى معیـن بـه دنیا آمده ایم و مثل محصول شراب یکسال بخصوص، کیفیت آن سـال و آن فصلى که به دنیـا آمـده ایـم را در خود داریم. علم نجـوم ادعایى غیر از ایـن ندارد”. چارت تولد و طالع بینی با جیوتیش.

بررسی طالع – طالع بینی، سرکتاب، زایچه …

بیشتر بخوانید:
استرلاب - تاریخچه، انواع و کاربردهای اسطرلاب
وبلاگ حکمت اعداد

 

منبع طالع بینی و زایچه وبلاگ حکمت اعداد وبلاگ حکمت کهن
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

« Translate - ترجمه »
֍ هدیه حکمت کهن - برای دریافت هدیه خود کلیک کنید.دریافت هدیه